Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1334/2013 av 13. desember 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1290/2008 om navnet til innehaver av godkjenning og anbefalt dosering av et preparat av Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1334/2013 of 13 December 2013 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation and as regards the recommended dose of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold


Godkjenningen av et mikroorganismepreparat som består av Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 og Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699, med handelsnavn Sorbiflore, er gitt til firma Sorbial SAS ved forordning (EF) nr. 1290/2008. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (som øker tilvekst).
Sorbial har nå overført markedsrettighetene for preparatet til Danisco (UK) Ltd. Det medfører at navnet på godkjenningsinnehaveren må endres. Dette er en ren administrativ endring. Samtidig er de søkt om å endre anbefalt dose av preparatet i smågrisfôr. Den var tidligere oppgitt som 5 g/kg, nå er det endret til 5x108 FU/kg fullfôr. FU er målenhet for mikroorganismenes aktivitet uttrykt ved fluoressens-enheter, og enheten er valgt ut fra den analysemetoden som blir brukt. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert dette, og finner at det ikke trengs ny risikovurdering.

Det er gitt en overgangsperiode der Sorbiflore og produkter der det inngår fortsatt kan brukes. Er de produsert og merket før 3. januar 2014, kan de markedsføres og brukes fram til 3. juli 2014.


Merknader
 

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).


Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet eller brukere av preparatet. Dette er kun en administrativ endring. Det er angitt en overgangsperiode der preparat som allerede er emballert og merket etter tidligere godkjennelse kan benyttes. Dette er praktisk og positivt for økonomi og miljø.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Overføring av godkjennelsen til ny virksomhet og endringen av anbefalt dosering en ren administrativ endring og er ikke av praktisk betydning. European Food Safety Authority (EFSA) er informert om endringen, men fant ikke behov for noen ny vitenskapelig uttalelse.


Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1334/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2013
Frist returnering standardskjema: 30.01.2014
Dato returnert standardskjema: 04.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen