Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1222/2013 av 29. november 2013 om godkjenningen av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som fôrtilsetningsstoffer til drøvtyggere, gris og fjørfe...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2013 of 29 November 2013 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for ruminants, pigs and poultry...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Propionsyre og to av dens salter, natriumpropionat og ammoniumpropionat, er godkjent som tilsetningsstoffer i fôr til drøvtyggere, gris og fjørfe. Stoffene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. De har hvert sitt identifikasjonsnummer, men bruksbestemmelsene er like for alle tre. Stoffene er framstilt ved kjemisk syntese og er godkjent til ensilering av lett ensilerbart materiale. Det er satt grense for største tillatte innhold av hvert av stoffene brukt enkeltvis på 30 g/kg fullfôr til gris og 10 g/kg fullfôr til fjørfe, men ingen restriksjoner på mengde tilsatt drøvtyggerfôr. Dersom stoffene tilsettes sammen med andre organiske syrer i fôr, vil bruk av største tillatte mengde være uheldig. Brukes flere kilder for propionsyre som fôrtilsetningsstoff samtidig, gjelder grensen for største tillatte innhold i fullfôr. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden om godkjenning, og finner stoffene trygge i bruk og at de har effekt ved at tilgang på luft ved åpning av siloen ikke ødelegger kvaliteten på surfôret. Det er angitt analysemetode for stoffene.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. desember 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden tilsvarende organiske syrer og deres salter er godkjent som ensileringsmidler, får ikke rettsakten konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Propionsyre er godkjent som konserveringsmiddel i fôr og har i et lite omfang vært brukt til konservering av rått korn. Den er forholdsvis dyr i innkjøp som ensileringsmiddel, så utstrakt bruk blir neppe aktuelt. Stoffene er imidlertid godkjent til formålet, og bønder kan velge å bruke syren eller saltene alene eller sammen med andre organiske syrer ved ensilering av lett ensilerbare fôrmidler. Etterspørselen vil avgjøre om fôrfirmaer vil markedsføre stoffene som ensileringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nye ensileringsmidler blir stadig godkjent, og det blir flere å velge blant for husdyrprodusentene. Organiske syrer og deres salter er enklere i bruk enn de mikrobiologiske ensileringsmidlene, men de krever at det brukes noe verneutstyr. Siden de stoffene som er godkjent her, bare har god nok effekt i lett ensilerbare fôrmidler, f. eks. fôrmais, vil det begrense bruken. Likeså fordi de er forholdsvis dyre i innkjøp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1222/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1222

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2013
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.01.2014
Høringsfrist: 04.03.2014
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen