Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innovasjonsagenda for EIT

Europaparlaments- og Rådsbeslutning (EU) nr. 1312/2013 av 11. desember 2013 om om den strategiske innovasjonsagendaen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT): EITs bidrag til et mer innovativt Europa...

Decision No 1312/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): The contribution of the EIT to a more innovative Europe ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2014

Spesialutvalg: Forskning og utvikling

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EITs strategiske innovasjonsagenda ble vedtatt 11. desember 2013.

Europakommisjonen la 30. november 2011 frem sitt forslag til den strategiske innovasjonsagenda for det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (European Institute of Innovation and Technology – EIT).

Europaparlamentet og Rådet vedtok den endelige beslutningsteksten 11. desember 2013. Den strategiske innovasjonsagendaen (SIA) beskriver de prioriterte områdene for EIT i perioden 2014-2020 samt instituttets arbeidsformer.

Beslutningen bør sees parallelt med forordning1292/2013 om endring av forordningen 294/2008 om etablering av det Europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og med lovpakken for Horisont 2020, ettersom EIT skal integreres i Horisont 2020.

Forordning 294/2008 etablerte EIT som et autonomt europeisk rettslig subjekt med egen budsjettpost i EUs budsjett og er innlemmet i EØS-avtalen. KIC (Knowledge and Innovation Communities) er hovedvirkemiddelet EIT skal benytte, og har som formål å oppnå varig samarbeid mellom aktører innenfor høyere utdanning, forskning og innovasjon (kunnskapstriangelet) og innenfor bestemte temaområder. Det skal være aktører fra næringslivet og høyere utdanningsinstitusjoner i alle KIC.

Strategien legger opp til etablering av fem nye KIC under EIT, i tillegg til de tre eksisterende. Av de fem skal det i 2014 utlyses midler til en KIC innenfor tema «Sunt liv og aktiv aldring» og en innenfor «Råstoffer». I 2016 skal det utlyses midler til to nye KIC, én innenfor «mat for fremtiden - Food4Future» og én innenfor «produksjon med høy verdivekst». I 2018 skal det lyses ut én KIC innenfor temaet «mobilitet i byer». Strategien inkluderer fem flak med mer detaljerte beskrivelser av de fem nye KICene.

Strategien fastsetter EITs finansielle ramme for perioden 2014-2020 til 2 711 mill. euro. Midlene skal brukes på å konsolidere de tre pågående KIC (62,5 prosent), til å utvikle de fem nye KIC (30,5 prosent) og til formidling, utadrettede aktiviteter samt administrative utgifter (7 prosent). EIT finansierer opp til 25 prosent av KIC-enes budsjetter. De resterende 75 prosent finansieres delvis av partnerne selv og delvis via andre eksterne kilder som for eksempel konkurranseutsatte rammeprogrammidler, nasjonale og regionale programmidler og annen støtte. Næringslivet skal finansiere minimum mellom 20-30 prosent av de totale KIC-budsjettene.      

Til slutt legger strategien opp til at EIT vil bidra til hovedmålene i Horisont 2020 ved å adressere samfunnsmessige utfordringer på en måte som supplerer andre initiativer. EIT skal også bidra til målsetningen om «industrielt lederskap» ved å stimulere resultatdrevet forskning og ved å styrke utviklingen av innovative SMB-er med et stort vekstpotensial. Endelig vil EIT bidra til utviklingen av målsetningen om «fremragende forskning» ved å fremme mobilitet på tvers av faglige, sektorbestemte og nasjonale grenser og ved å stimulere til entreprenørskap og risikovillighet i innovative doktorgrads- og postdoktorgradsstudier.

Merknader
Norske aktører har spilt inn forslag til en ny KIC for 2018-utlysning innenfor det marine og maritime uten å lykkes.

Vurdering

Det er få norske miljøer som vurderer deltakelse i de to nye KIC som  utlyses i 2014. Det bør forventes et mer systematisk arbeid for å mobilisere til norsk deltakelser i relevante konsortia i 2016 og 2018 KIC-utlysningene av Forskningsrådet og av norske universiteter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)822
Rettsaktnr.: 1312/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013L1312

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2014
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 29.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2025
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2025

Lenker

Til toppen