Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leketøy/barium

Kommisjonsforordning (EU) nr. 681/2013 av 17. juli 2013 om endring av del III i vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy...

Commission Regulation (EU) No 681/2013 of 17 July amending part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 681/2013 ble fastsatt 17. juli 2013.

Norge ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs ekspertgrupper på området. Både DSB og Miljødirektoratet har forvaltningsmyndighet etter dette regelverket. DSB har hovedansvar for gjennomføring av leketøyforskriften og forvalter de fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper samt elektriske og radioaktive egenskaper. Miljødirektoratet har ansvaret for de deler av regelverket som gjelder kjemikalier, støy og hygiene.

Forordning (EU) nr. 681/2013 omhandler endringer av bestemmelser vedrørende kjemikalier i direktiv 2009/48/EF. EØS-notatet for forordningen er forelagt Justis- og beredskapsdepartementet og DSB før oversendelse til, og behandling i spesialutvalget.

Sammendrag av innhold

Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Kommisjonsforordning (EU) nr. 681/2013 endrer del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at det innføres strengere grenseverdier for migrasjon av barium i leketøy. I kategorien ”tørt, sprøtt, pulverlignende eller bøyelig lektøysmateriale” settes grensen ned fra 4500 mg/kg til 1500 mg/kg. I kategorien ”flytende eller klebrig leketøysmateriale” settes grensen ned fra 1125 mg/kg til 375 mg/kg. I kategorien ”avskrapet leketøysmateriale” settes grensen ned fra 56 000 mg/kg til 18 750 mg/kg. Nye anbefalinger for tolerabelt daglig inntak medfører at strengere migrasjonsgrenser innføres for best mulig å sikre beskyttelse av spesielt barns helse.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedregelverket - direktiv 2009/48/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 251.

Rettslige konsekvenser: Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 681/2013 vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av forordning (EU) nr. 681/2013 er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0681/2013
Basis rettsaktnr.: 0048/2009
Celexnr.: 32013R0681

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2013
Frist returnering standardskjema: 13.02.2014
Dato returnert standardskjema: 13.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2014

Lenker

Til toppen