Narkotikaprekursorer-endringsbestemmelser

Europaparlament- og rådsforordning (EF) nr. 1258/2013 av 20. november 2013 om endring av forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer...

Regulation (EU) No 1258/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Regulation (EC) No 273/2004 on drug precursors ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2014

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Forordningen ble vedtatt den 20. november 2013.

Det følger av forordningens artikkel 2 at forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter offentliggjøring i Official Journal. Offentliggjøringen skjedde den 10. desember 2013. Forordningen trådte dermed i kraft i EU den 30. desember 2013. 

Kravet til registrering for sluttbrukere av eddiksyreanhydrid gjelder fra og med 1. juli 2015.

Sammendrag av innhold  

Forordning (EF) 1258/2013 endrer forordning (EF) 273/2004 om narkotikaprekursorer (utgangsstoffer for narkotika) som er del av EØS-avtalen. Forordningen regulerer markedsføring av stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer, men som også har en legal bruk ved framstilling av blant annet syntetisk plast, legemidler, kosmetikk og parfyme. Gjeldende regelverk stiller krav til registrering ved handel med slike stoffer. En EU-kommisjonsrapport fra 2010 anbefaler styrket kontroll på området. (1) Mens det i dag bare er virksomheter som markedsfører narkotikaprekursorer som er registreringspliktige, innføres et tilsvarende krav for sluttbrukere av eddiksyreanhydrid som benyttes ved fremstilling av heroin. (2) For å sikre like vilkår for registrering av virksomhet, innfører forordningen mer detaljerte regler knyttet til  myndighetenes søknadsbehandling av registreringssøknader. (3) Legemidler til dyr, tilsvarende det som også tidligere har vært gjeldende for legemidler til mennesker, unntas fra definisjonen av narkotikaprekursorer. (4) Det skal opprettes en EU-database hvor informasjon fra medlemslandene og aktørene legges inn. Eksempelvis skal databasen inneholde informasjon om beslag og forsendelser av narkotikaprekursorer som har blitt stoppet. Databasen skal videre inneholde informasjon om alle aktører og sluttbrukere som er registrert eller har lisens og som lovlig befatter seg med narkotikaprekursorer.(5) EU-kommisjonen gis delegert myndighet til å fastsette bestemmelser om kravene som skal stilles ved søknad om registrering og lisens, sluttbrukermelding og om informasjonen som medlemslandene skal melde inn til EU-databasen. (6)  Alfa-fenylacetoacetoacetonitril (APAAN) tilføyes som stoff omfattet av forordningen.   

Merknader

Hjemmel for forordningen i EU-traktaten er artikkel 114. I Norge er narkotikaprekursorer regulert av forskrift om narkotikaprekursorer og forskrift om ulovlig narkotikafremstilling. Sistnevnte regulerer handelen med narkotikaprekursorer mellom Norge og tredjeland (det vil si land som ikke er en del av EØS-området). Forordning (EF) 273/2004 gjelder i dag som norsk forskrift gjennom forskrift 12. februar 2010 nr. 156.  Forskriften må endres som følge av forordning (EF) 1258/2013. Forordningen inneholder mer detaljert regulering på noen områder, eksempelvis når det gjelder søknadsbehandling av registrering og lisens. En grundigere vurdering av søknadene vil det føre til økt ressursbruk hos myndigheten. Det er fortsatt uklart i hvilken grad kravene til innsendelse av informasjon til EU-databasen vil føre til økt belastning for myndighetene og de private aktørene på dette området. 

Med hensyn til handel med narkotikaprekursorer så forholder EU seg til Norge som et tredjeland. Det innebærer eksempelvis at EU utsteder "pre-export notifications" ved forsendelse av narkotikaprekursorer til Norge. Praksisen avviker fra det som gjelder på legemiddelområdet og området for medisinsk utstyr. Norge har en dialog med EU om dette som pågår uavhengig av gjennomføringen av denne forordningen i EØS-avtalen.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet)

Vurdering

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for helse. Den er vurdert som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)0548
Rettsaktnr.: 1258/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1258

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2013
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 17.09.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker