Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppretting av skrivefeil og synonymer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1274/2013 av 6. desember 2013 om endring og retting av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet og vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 231/2012 når det gjelder visse tilsetningsstoffer i mat...

Commission Regulation (EU) No 1274/2013 of 6 December 2013 amending and correcting Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards certain food additives ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 6. desember 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder navnet til tilsetningsstoffene Briljantsvart BN, svart PN (E 151), mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) og Karboksymetylcellulose, natriumkarboksymetylcellulose, cellulose gummi (E 466). Rettsakten endrer også vedlegget til forordning (EF) nr. 231/2012 om renhetskriterier og spesifikasjoner når det gjelder spesifikasjonene til tilsetningsstoffene algekarotener (E160a(iv), kalsiumbisulfitt ( E227) og kaliumbisulftitt (E228).

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Ved oppdatering av spesifikasjonene er det nødvendig å ta hensyn til spesifikasjoner og analytiske teknikker for tilsetningsstoffer som er fastsatt i Joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) spesifikasjoner vedtatt av Codex Alimentarius Commission og det internasjonale nummeringssystem for tilsetningsstoffer (INS-listen).

Fargestoffet Brilliant Black BN, Black PN (E 151) skifter navn til Brilliant Black PN i unionslisten slik at det er i samsvar med INS-listen.

Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) med Cellulose gel som synonym for dette tilsetningsstoffet, mens det i vedlegg II, del E listes opp som cellulose (E 460). I INS-listen blir mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) betegnet sammen med Cellulose gel. Tatt i betraktning tidligere praksis og for å sikre samsvar, og for å unngå avbrudd i handelen, blir cellulose (E 460) erstattet med det doble navnet mikrokrystallinsk cellulose, Cellulose Gel (E 460 (i)). Cellulose gel blir fjernet fra posten «Synonymer» i forordning (EU) nr. 231/2012, og lagt til overskriften for E 460 (i).

Karboksymetylcellulose, natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi (E 466) skifter navn til natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi (E 466)  i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 og i forordning (EU) nr. 231/2012 Spesifikasjoner og renhetskriterier for at benevnelsen skal samsvare med INS-listen.

I spesifikasjonene av algekaroten (E 160a (iv)) settes det krav til at karotenene stammer fra algen Dunaliella salina, dyrket i saltvannsinnsjøer i Whyalla, South Australia.

Den globale etterspørselen etter algekarotener har økt, og andre saltvanninnsjøer i Australia og i andre land er derfor  tatt i bruk. Verken JECFA eller European Food Safety Authority (EFSA), i sin re-evaluering av blandede karotener, setter krav til dyrkningsplasseringen av Dunaliella salina. For å unngå forstyrrelser i markedet, blir spesifikasjonene av algekaroten (E 160a (iv)) endret.

I spesifikasjonene for kalsiumbisulfitt (E 227) og kaliumbisulfitt (E 228) endres overskriften til kalsiumhydrogensulfitt (E 227) og kaliumhydrogensulfitt (E 228).

Oppdateringene medfører ingen endring av helsemessig risiko, og det  er derfor ikke nødvendig å be om uttalelse fra EFSA.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 6.desember 2013, dvs. 26.desember 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Tilsetningsstoffene 'Brilliant Black BN, Black PN' (E 151), karboksymethylcellulose, natriumkarboksymetylcellulose, cellulosegummi (E 466) og næringsmidler som inneholder disse tilsetningsstoffene som er merket eller markedsført opp til tjuefire måneder etter ikrafttredelsen av forordningen, og som ikke er i samsvar med kravene i forordningen, kan markedsføres inntil lagrene er tømt. Næringsmiddelindustrien vil derfor ikke påføres økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning.

Mattilsynet mener at navneendringene og endring av dyrkingssteder gir mer enhetlig informasjon. Endringene medfører ingen økt helsemessig risiko.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at navneendringene og endring av dyrkingssteder gir mer enhetlig informasjon til forbruker, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1274/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R1274

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2013
Frist returnering standardskjema: 17.01.2014
Dato returnert standardskjema: 03.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.02.2014
Høringsfrist: 01.05.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen