REACH/XVII/PAH

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1272/2013 av 6. desember 2013 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner)...

Commission Regulation (EU) No 1272/2013 of 6 December 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restrictions of chemicals (REACH) as regards polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 6. desember 2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

http://eur-lex.europa.eu/legal-conten/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1272&rid=1Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1272/2013 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Stoffgruppen PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) består av en rekke forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale.

PAH er allerede regulert i vedlegg XVII i REACH. Post 50 fastsetter begrensninger på forekomster av PAH i mykningsolje til fremstilling av dekk. REACH vedlegg XVII post 28 forbyr også å omsette visse PAHer som stoffer eller i stoffblandinger som er beregnet på levering til allmennheten.

Nyere undersøkelser, fremlagt av Tyskland for Kommisjonen, viste at produkter som inneholder PAH kan utgjøre en risiko for forbrukernes helse ved inntak, absorbering gjennom huden og i visse tilfeller ved innånding.

Gjennom forordning (EU) nr. 1272/2013 utvides derfor reguleringen av PAH til å omfatte alle typer vanlige forbrukerprodukter hvis de inneholder gummi- eller plastbestanddeler som kommer direkte enten langvarig eller gjentatte kortvarig berøring med hud eller munnhulen hos mennesker (grenseverdien er satt til 1 mg/kg). Grenseverdien for PAH i gummi eller plastdeler i leketøy og småbarnsartikler settes enda lavere (0,5 mg/kg) for å beskytte barn. Endringene er satt inn som nye nummer i post 50 i vedlegg XVII. De nye numrene fremkommer i vedlegget til forordning (EU) nr. 1272/2013 og skal gjelde fra 27. desember 2015. 

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1272/2013 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1272/2013 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Informasjon om forordning (EU) nr. 1272/2013 er lagt ut.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk som resten av EU/EØS-området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1272/2013
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32013R1272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2013
Frist returnering standardskjema: 20.01.2014
Dato returnert standardskjema: 13.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 83/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker