Shift2Rail

Rådsforordning (EU) 642/2014 av 16. juni 2014 som oppretter sammenslutningen Shift2Rail

COUNCIL REGULATION (EU) No 642/2014 of 16 June 2014 establishing the Shift2Rail Joint Undertaking

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forslag ble lagt fram av kommisjonen i desember 2013. Rådet kom til politisk enighet om forslaget den 14. mars 2014.

Forslaget ble lagt ut på Samferdselsdepartementets hjemme side i februar 2014 med oppfordring om å komme med innspill til forslaget.

Forordningen ble vedtatt 16. juni 2014. Kommisjonen forventer at S2R JU skal være operasjonelt fra 1. januar 2015.

Ettersom forordningen ikke vil bli tatt inn i EØS-avtalen er dette den endelige versjonen av EØS-notat på saken. 

Sammendrag av innhold
Forordningen gjelder opprettelsen og etableringen av et felles foretak (”joint undertaking”) kalt Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU). Foretaket er et et PPP (public-private partnership), en plattform med sikte på å stimulere og bedre koordinere EUs forsknings- og innovasjonsinvesteringer i jernbanesektoren. Målet er å øke farten i forskningen og skape arenaer som bidrar til et mer integrert, effektivt, bærekraftig og attraktivt jernbanemarked i Europa.

Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon har som målsetting å bidra til innovasjon, bærekraftig økonomisk vekst og sysselsetting i Europa, som igjen skal bidra til å styrke Europas konkurranseevne. Et av virkemidlene er å danne PPP’er i form av joint undertakings med det formål å implementere ”joint technology initiatives” i de forskjellige sektorene.  Horisont 2020 skal støtte utviklingen og implementeringen av slike parterskap. S2R JU er et slikt, og er opprettet under paraplyen Horisont 2020.

Shift2Rail-initiativet skal se hen til EUs hvitbok om ”Roadmap to a single European Transport area” fra 2011, Horisont 2020 rammeprogrammet og Jernbanepakke 4. Målet med initiativet er å øke satsningen på forskning og innovasjon i jernbanesektoren, og på den måten påvirke jernbanematerielleverandører, jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere, sikkerhetsmyndigheter og jernbanepassasjerer ved å fremme bedre materiell, bedre infrastruktur, mer interoperabilitet, bedre sikkerhet og bedre kommunikasjonsmuligheter – som igjen gir et mer attraktivt tilbud for passasjerene. Foretaket skal definere en ”Master plan” for å gjennomføre dette arbeidet, de skal mobilisere offentlig og privat sektor til å finansiere aktivitetene, og bidra til og finansiere aktivitet innen forskning og innovasjon med mer, jf. art. 2 i annexet. Annexet er statuttene til foretaket.

Master plan skal struktureres rundt Innovation Programmes, og forslaget opplister fem slike som minst skal være med.

Oppbygging av sammenslutningen

S2R JU skal bestå av de enhetene som bidrar til grunnleggingen av foretaket; EU og 8 jernbanepartnere (founding members other than the Union – disse er: Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales, CAF, Trafikverket og Network Rail).

Enhetene i Shift2Rail skal være et Governing Board bestående av to representanter fra kommisjonen, en fra hver av Founding members og minst en representant fra Assosiated members fra hvert Innovation Programme. Det skal være minst fem slike programmer, men endelig antall er ikke klart. Kommisjonen er møteleder, og medlemmene i S2R JU har et antall stemmer basert på sitt finansielle bidrag til foretaket. Uavhengig av dette skal Kommisjonen ha 50 % av stemmene, hvilket skal gjenspeile Unionens stilling i styret, jf. annexet art. 7. Det europeiske jernbanebyrået ERA skal delta som observatør i Governing Board.

Det skal være en Executive director som fungerer som daglig leder. Executive director ansettes av Governing board.

En Scientific committee skal opprettes og være en balansert representativ gruppe med anerkjente forskere og akademikere fra akademia, industrien, ikke-stalige organisasjoner og tilsynsmyndigheter. Komiteen skal gi faglige råd til SHift2Rail JU om prioriteringer, anbefalte områder som krever forskning og foreslå mulige synergieffekter mellom nasjonal og internasjonale forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Komiteen utpekes av Governing Board. Det skal også være en States representatives group bestående av ett medlem fra hvert medlemsland og fra hvert land som er assosiert med Horisont 2020. Det er spesifisert i art. 13 i annexet at medlemmer i SERAC (Single european rail area committee) kan delta i møtene i gruppen. Norge har møterett i SERAC.

Deltakelse i Shift2Rail Joint Undertaking

Andre selskaper og enheter kan også bli medlem av S2R JU (assosiated members), jf. annexet art 4 som sier at alle juridiske enheter og grupper av enheter som er dannet i en medlemsstat eller i et land assosiert med Horisont 2020 kan søke om å bli Assosiated member, forutsatt at statuttene til Shift2Rail godtas og at forpliktelsen til å bidra finansielt godtas. Det vil bli mulighet til å melde sin interesse, og medlemmer vil bli valgt ut fra interessentene igjennom en åpen og ikke-diskriminerende konkurranse. Den første utlysningen for medlemskap skal bli lansert innen tre måneder etter etableringen av Shift2Rail JU. Etter dette vil det bli lansert nye utlysninger i takt med behovet for kunnskap fra deltakerne som trengs for å oppnå Shift2Rail Master plan. De som blir valgt må inngå en medlemskapsavtale med S2R JU som stiller opp rollen og bidraget fra medlemmet, jf. annexet art. 3.

Governing Board skal avgjøre hvem som blir medlem som Assosiated member, og det vil legges vekt på om søker kan bidra til å nå målet med Shift2Rail, finansiell trygghet og mulige interesse konflikter. Ettersom Kommisjonen sitter med to medlemmer i Governing Board vil de ha en avgjørende stemme når det gjelder medlemskap.

Assosiated members må bidra med minst 2,5% av det totale budsjettet til Innovation Programme som de vil delta i, jf. annexet art. 4 nr 4.

Det er bare enheter som er etablert i EU/EØS og enheter assosiert med Horisont 2020-programmet som kan delta. S2R JU skal oppmuntre til deltakelse fra hele verdikjeden i jernbanesektoren – og også utenfor, og særlig oppmuntre deltakelse fra SME (Small and medium size entreprises). Det europeiske jernbanebyrået ERA vil ha en rolle som rådgiver for foretaket for å sikre at forsknings- og innovasjonsaktivitetene har en sterk link til målet om et felles europeisk jernbaneområde, og særlig til å bidra med ekspertise om interoperabilitet og sikkerhet.

Finansielle bidrag fra deltakerne

EUs bidrag til S2R JU kommer fra midler under Horisont 2020. EUs bidrag, inkludert EFTA-midler, skal være maks 450 millioner euro i perioden 2014-2020, jf. artikkel 3. Alle andre medlemmer må til sammen stille med minst 470 millioner euro i perioden frem til selskapet opphører 31. desember 2024.

De åtte Founding members other than the Union skal stille med minst 200 millioner euro til S2R JU og minst 70 mill euro i ”in-kind contributions”. Hver av de åtte har forpliktet seg til å stille med minst 30 millioner euro i løpet av perioden S2R JU skal fungere, jf. annexet artikkel 1 nr. 2.

Associated members skal sørge for at deres tilknyttede enheter bidrar med sin del av midlene. Disse skal utgjøre minst 150 millioner euro til S2R JU og minst 50 millioner euro i ”in-kind contributions”, jf. artikkel 4. Artikkelen har regler som begrenser muligheten til å få støtte via S2R til å dekke kostnadene til ”in-kind”-bidragene.

Pengene skal finansiere driften av selskapet og deles ut til forskningsprosjekter.

Fordeling av forskningsmidler

I følge artikkel 16 i annexet skal forskningsmidlene som er gitt av Unionen via Horisont 2020 fordeles som følger: maks 40 % skal fordeles til Founding members other than the Union, maks 30 % skal fordeles til Associated members og deres tilknyttede enheter, og minst 30 % skal være tilgjengelig for alle gjennom åpne utlysninger. Av den totale summen skal minst 20 % fordeles til SMEs. Totalt er denne summen 450 millioner euro. Hvordan bidragene fra de andre medlemmene i S2R JU skal fordeles fremgår ikke av utkastet.

Midlene skal fordeles etter en evaluering av forslagene utført av uavhengige eksperter. Shift2Rail JU skal ikke påta seg høyere finansielle forpliktelser enn de ressursene som er tilgjengelige eller som medlemmene har forpliktet seg til å innbetale.

Merknader

Forordningen er hjemlet i TFEU artikkel 187 og 188 første ledd.

Vi har ikke tilsvarende regelverk på jernbaneområdet i Norge i dag. Det finnes sammenlignbare sammenslutninger på andre fagfelt, men å bruke Joint undertaking er forholdsvis nytt.

Forordningen får ikke økonomiske konsekvenser for verken det offentlige eller private, med mindre disse selv ønsker å delta i Shift2Rail. I så fall må det bidras finansielt, størrelsen på bidraget kan variere og må fastsettes i det enkelte tilfelle.

Forordningen får ikke administrative konsekvenser for staten. Norges bidrag til Shift2Rail kommer via Horizon 2020, som håndteres via Kunnskapsdepartementet.

Forordningen vil ikke bli tatt inn i EØS-avtalen, og det er derfor ikke behov for lov eller forskriftsendring. Rettsakten hører derfor under gruppe 1.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget ble publisert på Samferdselsdepartementets nettsider i februar 2014, og det ble oppfordret til å komme med innspill.

Alstom (som er en av ”founding members”) informerte om sin deltakelse i programmet, og opplyste om at de gjerne bidro med mer informasjon om sin deltakelse hvis ønskelig.         

Siemens oversendte EIM (European Rail Infrastructure Managers) sitt posisjonsnotat, og sluttet seg til dette. EIM er i hovedsak fornøyd med forslaget, og mener det kan bidra til å nå de målene Kommisjonen har satt. De fremmer likevel noen forslag til endringer, disse går ut på mer transparens og åpenhet i foretaket, klarere beskrivelser av de finansielle ansvaret medlemmene av JU vil ta på seg og at alle medlemmene i Shift2Rail skal få tilgang til resultatene som programmet bidrar til (forskningsresultater). Shift2Rail skal se på dagens TSIer (technical specifications for interoperability). EIM mener det er viktig at ERA fortsatt står som ”eier” av disse spesifikasjonene, men at Shift2Rail kan bidra med ny forskning som kan hjelpe til i revisjonene av TSIene. EIM påpeker at det er essensielt at Shift2Rail tar inn over seg forskjellene i europeiske jernbanesystemer, og at man forsterker den regionale dimensjonen av transportpolitikken. Selv om EIM har flere synspunkter på forslaget fra Kommisjonen mener de det er vitkig at forslaget blir vedtatt før dagens Parlament trer fra hverandre etter valget. EIM er bekymret for at hele forslaget vil bli vesentlig forsinket dersom det ikke blir vedtatt i denne perioden, og at det vil kunne bidra til en forsinkelse i arbeidet mot et konkurransedyktig europeisk jernbanesystem. EIM er interessert i å jobbe sammen med partnerene i Shift2Rail for å oppnå målsettingene.

Jernbaneverket er positive til forslaget og støtter prinsipielt en opprettelse av Shift2Rail, og mener hovedmålet bør være å etablere et enhetlig og felleseuropeisk jernbanesystem. Jernbaneverket mener det er viktig at hensynet til transparens blir vektlagt i større grad enn i dag. Slik forslaget foreligger er det noe uklart hvordan Shift2Rail skal fungere parallelt med øvrige aktiviteter under Horzon 2020, spesielt ”Smart, green and integrated transport challenge”. Jernbaneverket mener det er viktig å tilstrebe en god balanse mellom industriaktører og øvre aktører innenfor jernbanesektoren for å oppnå det nødvendige helhetsperspektivet. Jernbaneverket er opptatt av å legge til rette for deltakelse og innflytelse for norske FoU-aktører, men mener det ikke er rom for at Jernbaneverket kan inngå medlemskap innenfor det ordinære budsjettet. De ønsker å samarbeide med Samferdselsdepartementet for å sikre robuste fagmiljøer i Norge og forberede de på de faglige utfordringene som hele sektoren står overfor, også som følge av ekstraordinær satsning på jernbanen i årene fremover.      

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Forordningen skal ikke implementeres i EØS-avtalen, og legges derfor fram for SU til informasjon.

Spørsmålet om EØS-relevans har vært drøftet med EFTA-sekretariatet. Begrunnelsen for at forordningen ikke skal tas inn i EØS-avtalen er at Horisont 2020-rammeprogrammet tas inn i EØS-avtalen under Protokoll 31. EØS-avtalen artikkel 81 (a) og (d) gir EFTA-statene tilgang til alle deler av et program når EFTA-statene deltar i programmet. Dette omfatter også TFEU art. 185 og art. 187-initiativer, herunder Joint Initiatives og Joint Undertakings. Protokoll 31 artikkel 1 (5) støtter også dette ved å si; "The following Community acts, as well as acts deriving therefrom, are the object of this Article:", med videre henvisning til Horisont 2020. Sekretariatet anbefaler at det tas inn en Explanatory note i det Horisont 20202 tas inn i EØS-avtalen, slik at det er en felles forståelse om dette. Denne fremgangsmåten ble også brukt under EUs 7. rammeprogram. EFTA-sekretariatet mener at å ta inn disse rettsaktene separat ikke er nødvendig, og mener andre fremgangsmåter vil undergrave EØS-avtalen artikkel 81. 

Norge har ikke veldig mange aktører som kunne vært aktuelle for deltakelse i Shift2Rail. Hittil har bare Jernbaneverket og Siemens vist interesse for deltakelse. Det er fortsatt noe uklart hvordan finansieringen for deltakelse skal skje, og hvor stor andel de enkelte partene må bidra med. Det bør likevel tilrettelegges for at disse aktørene kan delta dersom de ønsker det. Hvorvidt det blir som associated member eller som søker på utlysninger er ikke avklart.

Dersom Jernbaneverket skal delta i programmet har de gitt beskjed om at de trenger egne bevilgninger til dette. Kostnaden ved deltakelse kan trolig fordeles over flere år, men må bevilges særskilt dersom det er ønskelig å sikre deltakelse som associated member.

Det kom fram på møte i programkomiteen for transport under Horisont 2020 i mars at det fra og med 2015 ikke lenger utlyses midler til jernbanerelatert forskning i arbeidsprogrammene fra Horisont 2020, fordi S2R da vil være i gang og da vil stå for alle utlysninger av denne typen. Det vil si at det ikke blir mulig å søke ytterligere forskningsmidler direkte fra Horisont 2020, slik det er mulig på noen andre områder. Dette betyr at summen som skal fordeles blir begrenset til de midlene S2R samler inn, og at fordelingsnøkkelen som følger av annexet artikkel 16 setter begrensninger på hvor stor andel av potten som er tilgjengelig for enheter som ikke er medlem i shift2Rail. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)922
Rettsaktnr.: 642/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0642

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2016
Frist returnering standardskjema: 16.11.2016
Dato returnert standardskjema: 16.11.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker