Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin, endringer i 32009R0606 og 32009R0436

Kommisjonensgjennomføringsforordning (EU) nr. 1251/2013 av 3. desember 2013 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1251/2013 of 3 December 2013 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the wine sector registers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren. Gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Endringene i forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres i all hovedsak for å sørge for at EUs regelverk om ønologiske metoder mv. skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende standardene for ønologiske metoder mv. som er fastsatt av den internasjonale vinorganisasjonen (OIV).  I dette tilfellet har OIV både endret sine gjeldende standarder for ønologiske metoder mv. og fastsatt nye standarder om dette, slik at EU nå gjør tilsvarende endringer i sitt regelverk om dette.Noen av de ønologiske metodene mv. som nå tillates brukt etter endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 606/2009, jf. ovenfor, er av en slik art at de også kan brukes på uredelige måter. Forordningen (32013R1251) endrer derfor også forordning (EF) nr. 436/2009, slik at det kreves at bruk av en av de aktuelle ønologiske metodene mv., må angis i registrene som skal føres i vinsektoren, jf. artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nærmere om endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 436/2009

Det fremgår av tilpasningsteksten som er etablert til forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen, at BARE de opplistede bestemmelsene i forordningen skal gjelde etter EØS-avtaleverket. I denne forordningen (32013R1251) er det bare artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009 som endres, om plikten til å føre registre i vinsektoren. Det fremgår av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor, at artikkel 41 om registre ikke er gjort til en del av EØS-avtaleverket. Mattilsynet mener derfor at endringene som denne forordningen (32013R1251) gjør i artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009, ikke er EØS-relevante. Forordningen (32013R1251) bør derfor prinsipielt sett, heller ikke legges til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen. Vi kan ikke se at det er behov for eller hensiktsmessig å etablere en tilpasningstekst til forordningen (32013R1251) for å presisere dette, men EFTA-sekretariatet bør på en hensiktsmessig måte gjøres oppmerksom på at den delen av forordningen som endrer artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009, ikke er EØS-relevant. Dette må også følges opp ved senere klarering av utkast til og endelig EØS-komitebeslutning om denne forordningen.

Selv om forordningen hadde blitt lagt til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen, mener vi at den likevel ikke ville ha blitt gjeldende innen EØS, som følge av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor.

Konklusjon:

Mattilsynet mener at rettsakten er delvis EØS-relevant (endringene i forordning (EF) nr. 606/2009 er EØS-relevante, men ikke endringene i forordning (EF) nr. 436/2009) og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1251/2013
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32013R1251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2013
Frist returnering standardskjema: 28.01.2014
Dato returnert standardskjema: 03.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 033/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2014
Høringsfrist: 15.03.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen