Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 754/2014 av 11. juli 2014 om oppheving av godkjenningen av Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) og Pediococcus pentosaceus (NCIMB 3004) som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) No 754/2014 of 11 July 2014 concerning the denial of the authorisation of Pediococcus pentosaceus (NCIMB 30068) and Pediococcus pentosaeus (NCIMB 30044) as feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen av to stammer av mikroorganismen Peeiococus pentosaceus (NCIMB 30068) og (NCIMB 30044) oppheves med denne forordningen. Disse to ble godkjent i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler, i følge forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen. Nå ble preparatene søkt re-godkjent, og søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. I vurderingen viser EFSA at de to mikroorganismestammene er resistent mot tetracykliner, et antibiotikum som både blir brukt i human- og veterinærmedisin. Det kan heller ikke utelukkes at resistensen kan overføres til andre mikroorganismer. Preparatene er  effektive  ensileringsmidler, men da de kan være fare for folkehelse og dyrehelse, må de trekkes fra markedet så snart som mulig. Godkjenningen av preparater med de to mikroorganismestammene trekkes tilbake. Det er imidlertid gitt en overgangsperiode der eksisterende produkter der preparatene inngår kan brukes opp. Preparatene og premiks der de inngår skal fjernes fra markedet så snart som mulig og ikke omsettes etter 30. september 2014. Surfôr som inneholder preparatene eller premiks der de inngår, og er produsert før 1. august 2014, kan fôres opp.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med uttalelsefra den EU-kommisjonens faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Det finnes mange tilsvarende mikrobiologiske ensileringsmidler i markedet, så i praksis får tilbaketrekkingen liten betydning for bønder. Virksomheter som omsetter preparatene og har lagervare av dem, har kort tid til å avvikle beholdningen, om ikke noe skal måtte destrueres. Det kan bli et økonomisk tap. At surfôr ensilert ved hjelp av preparatene fram til 1. august i år kan fôres opp, er en resursvennlig beslutning, da en unngår å kaste fôr.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

At to mikrobiologiske ensileringsmidler ikke lenger er godkjent, får få konsekvenser i praksis. Imidlertid er det betryggende at når vurdering viser at preparatene har antimikrobiell resistens, som muligens også kan overføres til andre mikroorganismer, mister godkjenningen, og trekkes fra markedet så snart som mulig og senest innen en viss dato.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 754/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0754

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2014
Frist returnering standardskjema: 27.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 254/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.09.2014
Høringsfrist: 17.10.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker