EØS-notatbasen

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 669/2014 av 18. juni 2014 om godkjenningen av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 669/2014 of 18 June 2014 concerning the authorisation of calsium D-pantothenate and D-panthenol as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av kalsium D-pantenonat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Kalsium D-pantenonat er i fast form, mens D-pantenol er i flytende form.  Begge er fremstilt ved kjemisk syntese. Renhetsgraden til begge formene er > 98 % aktiv substans. Bruksområdet er utvidet ved  at stoffet kan tilsettes drikkevann. Vitaminet (B5) er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og andre kjemisk veldefinerte stoffer med lik virkning. EFSA har vurdert søknaden, sidestiller inntak via fôr og vann, og finner stoffet trygt i bruk og at det er en effektiv vitaminkilde til alle dyrearter. Det er ikke angitt noen grenseverdier for tilsetning av stoffet i fôr og vann.

Det er angitt  analysemetoder for aktiv substans i preparatet, premiks og i vann.

Det er også angitt en overgangsordning slik at preparatet,  eller fôr som inneholder substansen, og som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. juni 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Preparatet er et vannløselig vitamin som kan benyttes til alle dyr uten noen øvre grenseverdi. Det finnes flere tilsvarende preparater på marked og godkjennelsen vil ikke få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Det som er nytt er at preparatet nå kan tilsettes drikkevann. Dette gir flere muligheter for bonden ved valg av administrasjonsform.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 669/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0669

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2014
Frist returnering standardskjema: 01.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 254/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.08.2014
Høringsfrist: 03.10.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: