Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Grenseverdier - erukasyre

Kommisjonsforordning (EU) nr. 696/2014 24. juni 2014 som endrer forordning (EC) 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre i vegetabilske oljer og fettstoffer og næringsmidler som inneholder vegetabilske oljer og fettstoffer

Commission regulation (EU) No 696/2014 of 24. June 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid in vegetable oils and fats and foods containing vegetable oils and fats

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EC) nr.696/2014 er en endringsforordning til kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler. Forordning (EC) nr. 1881/2006 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzz

Endringene gjelder erukasyre, en naturlig plantegift, som kan knyttes til hjerte-, kar- og leverskader.  Innholdet av erukasyre i næringsmidler er relatert til primærproduksjonen og da særlig valg av plantesort. Tidligere inneholdt rapsolje mye erukasyre, og på 80-tallet var det i Europa tilfeller med skader knyttet til bruk av rapsolje i matlaging. Det viste seg imidlertid at dette antagelig skyldtes annen forurensing av denne oljen enn erukasyre. I ettertid har det foregått en stadig foredling av raps, slik at rapsolje inneholder langt mindre erukasyre enn tidligere.

Kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 endres ved at grenseverdiene for erukasyre tas inn i et nytt avsnitt 8 "naturlige plantegifter" i vedlegget til forordningen slik;

                                                            Del 8: Naturlige plantegifter

                        8.1

Erukasyre

                        8.1.1

Vegetabilske oljer og fettstoffer

                50(*)

                        8.1.2

Næringsmidler som er tilsatt vegetabilske oljer og fettstoffer med unntak av næringsmidler som fremgår av pkt. 8.1.3

                50(*)

                        8.1.3

Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spebarn og småbarn

               10(*)

(*)Grenseverdien gjelder for innholdet av erukasyre beregnet på grunnlag av den samlede mengden fettsyrer i næringsmiddelets fettkomponent.                                                                                                                          

Selve nivået på grenseverdiene har sitt grunnlag i eldre risikovurderinger og disse er ikke endret. Grenseverdiene inntatt i (EC) nr. 1881/2006 uttrykkes i g/kg, og gjelder for all omsetning av de aktuelle næringsmidlene, dvs at både produsent, grossist og detaljist har ansvar for at de aktuelle produktene ikke inneholder erukasyre i mengder over gjeldende grenseverdi. I EU anvendes de nye bestemmelsene fra 1. juli 2014.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne regelendringen er ikke ment å skulle innebære materielle endringer, kun en strukturell opprydding. Endringen antas derfor ikke å innebære økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Endringene innebærer at grenseverdiene for erukasyre, som i dag følger av forskrift 21. desember 1993 nr. 1383 om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v. og forskrift 13. august 2008 nr. 936 om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger, heretter vil følge av forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler som gjennomfører forordning (EC) nr. 1881/2006 i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet støtter de endringene i regelverksstruktur som er gjennomført i EU. Endringene vil innebærer at den gamle norske særforskriften for erukasyre kan oppheves, og regelversstrukturen og vedlikeholdet av regelverket forenkles.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

I forbindelse med arbeidet med grenseverdiene for erukasyre har EU-kommisjonen også sett at analysemetodikken for erukasyre i vegetabilske oljer og fett, som er regulert i et eldre direktiv (80/891/EØF), gir anvisning på en metode som ikke lenger er i bruk og som gir feil resultater. Kommisjonen arbeider derfor med en egen forordning der bl.a. ytelseskriterier ved analyse for erukasyre tas inn. Denne forordningen er ennå ikke vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 696/2014
Basis rettsaktnr.: (EC) nr. 1881/2006
Celexnr.: 32014R0696

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.07.2014
Høringsfrist: 29.08.2014
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen