Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/355/EU av 12. juni 2014 som endrer vedtak 2011/163/EU om godkjenning av restkontrollplaner fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision of 12 June 2014 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og gjennomføres i norsk rett uten forutgående høring, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

  • Pitcairn-øyene - inn på listen igjen med ny godkjent plan for honning
  • Rwanda - godkjent plan for honning
  • Ukraina - godkjent plan for storfe og svin
  • Forente arabiske emirater - ikke lenger godkjent plan for akvakultur

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ansees ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er et vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av viss stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/355/EU
Celexnr.: 32014D0355

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen