Plantevernmiddelrester fo 752/2014 nytt vedlegg I

Kommisjonsforordning (EU) nr. 752/2014 av 24. juni 2014 vedrørende erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Commission Regulation (EU) No 752/2014 of 24 June 2014 replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 som er listen over produkter som det skal fastsettes grenseverdier for. Endringene er gjort fordi nye typer frukter, grønnsaker og kornsorter har blitt tilgjengelig i medlemsstatene. Vedlegget er viktig fordi det angir hvilke produkter som er omfattet av forordningen. Fastsettelse av  grenseverdiene knyttes til denne klassifiseringen (navn og kode).

Forordning (EU) nr. 752/2014 vil erstatte forordning (EU) nr. 212/2013 som er gjeldende versjon av vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 i Norge og EU. Vedlegg I deles i to deler del A og del B der del A gir oversikt over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse referert til i artikkel 2 (1) som MRLer gjelder for, mens del B angir andre produkter som MRLer for produkter oppført i del A også gjelder for.

I forhold til mulig fremtidig fastsettelse av MRLer for prosesserte næringsmidler, jf. artikkel 20 av forordning (EF) nr. 396/2005, oppføres det i del A en ny produktgruppe 1300000 prosesserte næringsmidler.

Som en konsekvens av ny struktur på vedlegg I til forordning (EU) nr 396/2005, er fotnoter til vedlegget tilpasset og hvor mulig fjernet.

Handelspartnere er konsultert gjennom WTO (World Trade Organisation) og innspill har blitt vurdert.

Endringene skal gjelde fra 1. januar 2015 i EU og fra samme dato i Norge forutsatt at denne forordningen er tatt inn i norsk regelverk før denne datoen.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil føre til at matvaretreet i FIN-databasen må oppdateres. Mattilsynet anser imidlertid at endringene er minimale og at rettsakten;

    •    ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

    •    ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Del B gir en god oversikt over ulike kulturer en grenseverdi også skal gjelde for. Dette bidrar til å gjøre det enklere å vurdere hvilken grenseverdi som skal gjelde ved kontroll av restmengder av plantevernmidler i nye typer kulturer.

Det er en stor fordel om denne forordningen implementeres før 1. januar 2015 slik at endringene kan gjelde i Norge fra 1. januar 2015 (som i EU). Dette er viktig med tanke på rapportering og deling av data fra fellesovervåkings og kontrollprogrammer med EU (EFSA).

Et av målene med ny versjon av vedlegg I er at det skal gis utfyllende informasjon om produktene med hensyn til synonymer for produktene og vitenskapelige navn produktene tilhører.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 752/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0752

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2014
Frist returnering standardskjema: 27.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.08.2014
Høringsfrist: 24.10.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker