Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 737/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 737/2014 av 24. juni 2014 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for rester av 2-fenylfenol, klormekvat, cyflufenamid, cyfluthrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indosakarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproksyfen, saflufenacil, spinosad og trifloksystrobin i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol, chlormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, metconazole, phosmet, picloram, propyzamide, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad and trifloxystrobin in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimale grenseverdier (MRL) for 2-fenylfenol, klormekvat, cyflufenamid, cyfluthrin, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, indosakarb, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, metkonazol, fosmet, pikloram, propyzamid, pyriproksyfen, saflufenacil, spinosad og trifloksystrobin i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for stoffene 2-fenylfenol, indoksakarb og metkonazol er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 vedlegg II.  MRL for stoffene klormekvat, cyfluthrin, propyzyamid og trifloksystrobin er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 vedlegg II og del B av vedlegg III.  MRL for stoffene cyflufenamid, dikamba, fluopikolid, flutriafol, fosetyl, isoprothiolan, mandipropamid, metaldehyd, fosmet, pikloram, pyriproksyfen og spinosad er oppført i del A av vedlegg III til forordningen.

Det er ikke fastsatt grenseverdier for sauflufenacil. Bakgrunnen er at stoffet heller ikke er oppført på vedlegg IV gjelder da standardverdien 0,01 mg/kg , jfr. artikkel 18 (1) (b) av forordning (EF) nr. 396/2005.

Endringene skjer på bakgrunn av søknader etter artikkel 6 enten knyttet til søknader om bruk i EU eller importtoleransesøknader på bakgrunn av godkjent bruk i andre land. For sauflufenacil tas det inn Codex Alimentarius grenseverdier (CXLs) som er vurdert å være trygge for europeiske forbrukere av EFSA inn i forordning (EF) nr. 396/2005.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 737/2014

2-fenylfenol

Det gis forlenget gyldighet for midlertidige MRLer fastsatt for sitrusfrukter i påvente av artikkel 12 vurdering for stoffet.

Klormekvat (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Havre

5

9

Rug

2

3

Svin, nyre

0,05*

0,12

Storfe, muskel

0,05*

0,08

Storfe, lever

0,1*

0,12

Storfe, nyre

0,2*

0,4

Sauer, muskel

0,05*

0,08

Sauer, lever

0,05*

0,12

Sauer, nyre

0,05*

0,4

Geiter, muskel

0,05*

0,08

Geiter, lever

0,05*

0,12

Geiter, nyre

0,05*

0,4

Hester,esler, muldyr og mulesler, muskel

0,05*

0,08

Hester,esler, muldyr og mulesler, lever

0,05*

0,12

Hester,esler, muldyr og mulesler, nyre

0,05*

0,4

Andre landbruksdyr, muskel

0,05*

0,08

Andre landbruksdyr, lever

0,05*

0,12

Andre landbruksdyr, nyre

0,05*

0,4

Melk

0,05*

0,06

Fotnote for pærer om at midlertidig MRL er gyldig inntil forordning som revurderer MRLer for klormekvat (artikkel 12) trer i kraft.

Cyflufenamid (restdefinisjon)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Jordbær

0,02*

0,04

Paprika (chilli)

0,02*

0,04

Cyfluthrin (restdefinisjon)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Artisjokker (bananblomst)

0,02*

0,2

Dikamba (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Urter, blomster

0,05*

40

Urter, blader

0,05*

40

Fluopikolid

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

b) Tropiske rot og knollgrønnsaker

0,01*

0,01

c) Andre rot og knollgrønnsaker

(ikke fastsatt «gruppe MRL»)

0,15

Humle tørket

0,02*

0,7

MRL for humle fastsatt pga importtoleransesøknad (bruk i USA). For gruppen andre rot og knollgrønnsaker har MRL tidligere kun vært fastsatt for gulrot og reddiker (MRL endres ikke for disse). Ekstrapolering fra gulrot ble gjort ved fastsettelse av gruppe MRL.

Flutriafol

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Kjernefrukt

0,3

0,4

Kirsebær

0,05*

1,5

Fersken

0,05*

0,6

Plommer

0,05*

0,4

Fosetyl (restdefinisjon) (N)

Det ble besluttet å fastsette flere midlertidige MRLer for fosetyl på SCFCAH møte juni 2014 (Sanco 10843/2014). Dette vil beskrives i senere EØS-notat om den aktuelle forordningen.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Krydder

5*

400

Indoksakarb (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Bønner med belg

0,3

0,5

Rapsfrø

0,04

0,05

Sennepsfrø

0,02*

0,05

Isoprothiolan

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Ris

5 (ft) – midlertidig fastsatt MRL

5

Mandipropamid (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Tomater

1

3

Metaldehyd

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Bønner med belg og erter med belg

0,05*

0,3

Bønner uten belg og erter uten belg

0,05*

0,2

Bønner (tørkede) og erter (tørkede)

0,05*

0,15

Metkonazol (sum av isomere)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Bygg og havre

0,1

0,4

Fosmet (restdefinisjon)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Sitrusfrukt og kjernefrukt

0,2

0,5

Pikloram

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Rapsfrø og sennepsfrø

0,01*

0,03

Propyzamid  

LOQ endres for visse produktgrupper.

Pyriproksyfen (N) –  kun godkjent bruk i prydplanter i Norge.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Plommer

0,05*

0,3

Te

0,05*

15

Saflufenacil. Nytt stoff det er oppført grenseverdier for i 396/2005. LOQ 0,03* mg/kg for vegetabilske produkter, 0,01 mg/kg for animalske (unntatt honning 0,05* mg/kg).

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Bønner (tørkede)

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,5

Linser (tørkede)

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,1

Solsikkefrø

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

1

Rapsfrø

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,6

Soyabønne

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,1

Bomullsfrø

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,3

Svin, hester, esler, muldyr og mulesler og andre landbruksdyr: lever, nyre og spiselig slakteavfall

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,3

Storfe, sauer og geiter: lever

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,6

Storfe, sauer og geiter: nyre og spiselig slakteavfall

0,01 (jf. art 18, 396/2005)

0,3

Spinosad (N) restdefinisjon

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Blåbær

0,4

1,5

Tranebær, morbær og andre (småfrukter og bær)

0,02*

1,5

Solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, nyper, azarolhagtorn og hyllebær

0,3

1,5

Svin muskel

0,05

0,1

Svin fett

1

2

Svin lever

0,5

0,7

Svin nyre

0,3

0,5

Sauer muskel og geiter muskel

0,05

0,2

Sauer fett og geiter fett

2

3

Sauer (lever) og geiter (lever)

0,5

1,5

Trifloksystrobin (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 737/2014 (mg/kg)

Pepperrot

0,02*

0,08

  Persillerot

0,04

0,08

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ. (N) stoffet er godkjent for bruk i Norge.

Stoffene klormekvat, dikamba, fosetyl, indoksakarb, mandipropamid, pyriproksyfen (kun prydplanter), spinosad og trifloksystrobin er godkjent for bruk som plantevernmiddel i Norge.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produktene.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning for import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Endringene innebærer at det fastsettes grenseverdier for flere produkter for de aktuelle stoffene og at noen allerede fastsatte MRLer fastsettes høyere på bakgrunn av søknader.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 737/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0737

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.07.2014
Frist returnering standardskjema: 27.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 257/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.08.2014
Høringsfrist: 24.10.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 16.12.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.02.2015

Lenker