Revisjon av økodesignforordning (EF) nr. 327/2011 om elektriske vifter

Revisjon av KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 327/2011 av 30. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av vifter som drives av motorer med en elektrisk inngangseffekt på mellom 125W og 500 kW

Review of COMMISSION REGULATION (EU) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den eksisterende lovgivning har hatt virkning siden januar 2013.

Den foreslåtte nye lovgivningen er basert på en revisjonsstudie avsluttet i mars 2015.

Det er holdt et konsultasjonsforummøte den 30. april 2015, hvor det ble diskutert en rekke forhold vedrørende det fremlagte forslaget til ny lovgivning.

Det endelige forslaget til ny lovgivning for vifter forventes vedtatt i løpet av 2016 med virkningsdato fra den 1. januar 2020.

Det foreslås at forordningen skal revideres senest 5 år etter at den nye lovgivningen trer i kraft. Revisjonen skal foretas i lys av tekniske fremskritt og skal inkludere vurdering av konstruksjoner som kan fremme ombruk og gjenvinning.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har i april 2015 lagt frem forslag til en revidert økodesignforordning for vifter. Den nye forordningen skal erstatte forordning 327/2011, som trådte i kraft i april 2011 og hadde virkning fra januar 2013. 

Forslaget til ny lovgiving bygger på et revisjonsstudie som startet i april 2014 og avsluttet i mars 2015. Forslaget medfører blant annet en innstramning av kravene til energieffektivitet (ett ekstra trinn i 2020), utvidelse av anvendelsesområdet til å omfatte «jet fans» og vifter integrert i andre produkter, endringer av definisjoner og produktkategorier, ytterligere produktinformasjonskrav, presisering av gjeldende unntak og tilføyelser av nye unntak. Videre medfører forslaget at kun komplette vifter er omfattet, ikke skovlhjul som i dag.

De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

Lovgivningen har til formål å sikre en mer miljøvennlig utforming av produktene, for eksempel ved å fastsette krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. Lovgivningen ligger innenfor rammene av økodesigndirektivet (2009/125/EF) og implementeres gjennom forordninger.

Forordningene pålegger produsenter og importører i EU/EØS å kun selge produkter som tilfredsstiller kravene.  Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Økodesignkrav til produkter er ett av flere virkemidler for å nå EUs overordnede klimamål. Vifter brukte 260 TWh elektrisitet i EU i 2010. Kravene i forordning 327/2011 vil redusere dette forbruket med 30 TWh i 2020 og 50 TWh i 2030.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av stadig flere økodesign kommisjonsforordninger vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for Norge. Konsekvensen består i økt behov for administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011.
Gjennomføring av kommisjonsforordning nr. 327/20xx vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader

Vurdering

Kravene vurderes å være meget ambisiøse, selv om de fortsatt kun er fastsatt i forhold til Best Efficiency Point (BEP).

Standarden ISO 5801 forventes endret innen 2020. Ved endringen vil det bl.a. bli sett på dellast og det brukbare arbeidsområdet. Dette vil kunne lede til en annen metode enn BEP neste gang lovgivningen skal revideres.

Et vesentlig punkt er at kompressibilitetsfaktoren ikke lengre inngår, slik at produsentene og tilsynsmyndighetene ikke lengre behøver å måle motoren spesielt. Dette vil redusere omkostningene ved testing markant og gjøre deklareringen og markedstilsynet enklere.

På møtet i konsultasjonsforum uttrykte en rekke produsenter ønske om at kravene skulle reduseres for aksialvifter, radialvifter, lav-støyvifter, flerbruksvifter og reversible vifter. Produsentene vurderer videre at det etter 2020 kun i mindre grad vil være F-hjul vifter (vifter med fremadrettede skovler) igjen på markedet.

På møtet ble det videre inngående diskutert en rekke av de foreslåtte kravene. Blant annet:
• utvidelse av anvendelsesområdet til å omfatte vifter integrert i andre produkter
• kravet om opplysning av vekten av permanentmagneter. En rekke medlemsland ønsker at det kun skal opplyses om hvorvidt viftene inneholder permanentmagneter.
• hva som er en vifte, og hva som er et ventilasjonsaggregat. Dette er viktig å avklare, da det er forskjellige krav i de to forordningene. Aksialvifter har høyere krav og radialvifter lavere krav i vifteforordningen enn i forordningen for ventilasjonsaggregater.

Andre opplysninger

Dette dokument er oppdatert på bakgrunn av EU-kommisjonens forslag til revidert forordning til erstatning av forordning (EU) 327/2011 (working document) og konsultasjonsforummøtet den 30. april 2015.

Lenke til gjeldende forordning (EC) No 327/2011: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:090:0008:0021:en:PDF

Lenke til studiens internettside: http://www.fanreview.eu/

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker