Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utforming av byggevarers ytelseserklæring

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 pm formatet som skal benyttes ved utforming av byggevarers ytelseserklæring

Commission Delegated Regulation (EU) 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.07.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.08.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011), gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579  om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, krever at byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard eller der produsent har skaffet seg en europeisk tekniske bedømmelse, skal være CE-merket. I tillegg skal produsent utarbeide en såkalt ytelseserklæring, et A-4 dokument, som inneholder opplysninger om produsenten, produktets egenskaper, hvilken harmonisert teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn og hvilken tredjepartskontroll som ble gjennomført.

Ytelseserklæringen skal følge en mal som er lagt ved byggevareforordningen (vedlegg III). Med hjemmel i byggevareforordningen (art. 60 bokstav e)) har Kommisjonen vedtatt en delegert forordning 574/2014 som tar sikte på å gjøre ytelseserklæringen mer brukervennlig for byggevareprodusentene og byggenæringen for øvrig.

Hovedtrekkene i endringene er følgende:

Fleksibilitet

Så lenge alle opplysningene i ytelseserklæringen er fremstilt på en klar og sammenhengende måte vil produsent kunne bruke en annen fremstilling enn malen, slå sammen flere punkter i ytelseserklæringen og utelate noen av punktene i malen som ikke er relevante.

Forenkling

Produsent er ikke lenger forpliktet til å føre inn type-, parti- eller serienummer i ytelseserklæringen, noe som tydeliggjør at ytelseserklæringen skal utarbeides for hver produkttype (sett av representative ytelser til en byggevare), og ikke for enhver byggevare. Det er i tillegg ikke nødvendig for produsent å henvise til alle sertifikatene utstedt av teknisk kontrollorgan i forbindelse med dokumentasjon av byggevarers egenskaper.

Avklaring

Kommisjonens delegerte forordning inneholder klare instruksjoner for utforming av ytelseserklæringer, for å rydde av veien en rekke spørsmål knyttet til den opprinnelige malen for ytelseserklæringen. Det står nå utvetydig at produsenten ikke kan benytte en beregningsformel som brukere skal benytte for å angi byggevarens ytelser.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen.

Det antas at rettsakten ikke får vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Tvert om er det rettsaktens formål å redusere den administrative byrden for byggevareprodusenter.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er en forordning og skal ”som sådan” gjøres til del av norsk rettsorden, jf. EØS-avtalen art. 7. Rettsakten vil kreve endring i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Kommisjonens delegerte forordning 574/2014 både forenkler malen for ytelseserklæringen og gir produsent mer fleksibilitet. Dette bidrar til å redusere den administrative byrden for byggevareprodusenter uten å svekke informasjonsverdien av ytelseserklæringene. I tillegg fastsetter Kommisjonens delegerte forordning klare instruksjoner for hvordan byggevareprodusentene skal fylle ut ytelseserklæringen for å gjøre det enklere for byggevareprodusentene å fylle ut ytelseserklæringen. Dette må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring.

Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)1014
Rettsaktnr.: 574/2014
Basis rettsaktnr.: forordning (EU) nr. 305/2011
Celexnr.: 32014R0574

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2014
Frist returnering standardskjema: 14.07.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2014
Høringsfrist: 15.10.2014
Frist for gjennomføring: 01.01.2015
Til toppen