Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet-fjørfe-tredjeland

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning av 27. mars 2014 nr. 2014/175/EU om endring av beslutning 2007/777/EF om import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer som er fremstilt av ferskt kjøtt av tamfjørfe, herunder kjøtt fra oppdrettet og vildtlevende vilt av fjørfe (meddelt under nummer C(2014)1904)

Commission Implementing Decision of 27 March 2014 nr. 2014/175/EU amending Decision 2007/777/EC as regards the importation of meat products, treated stomachs, bladders and intestines prepared from fresh meat of domestic poultry, including meat of farmed and wild game birds (notified under document C(2014) 1904) Text with EEA relevance

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør vedtak 2007/777/EU bedre i overenstemmelse med annet regelverk på området og retter opp tidligere feilhenvisninger. Det er ingen praktiske følger av endringsvedtaket.

To ulike forordninger i EU inneholder begge helsekrav med hensyn på fugleinfluensa ved import av fjørfe. Den ene stiller kun krav til høypatogen aviær influensa (HPAI), den andre stiller krav til både høy- og lavpatogen aviær influensa (LPAI). Vedtak (EU) nr. 2014/175/EU medfører at forordningene stiller de samme kravene overfor fugleinfluensa.

rettsakten endrer også to henvisninger. (Fra direktiv 90/539/EØF til direktiv 2009/158/EU og fra vedtak 2006/696/EU til forordning (EU) nr. 798/2008.) Det legges også opp til en overgangsperiode der de gamle sertifikatene kan benyttes forutsatt at de var utstedt innen 30. juli 2014. Ettersom sertifikatene fylles ut i kommisjonens elektroniske system for helsesertifikater (TRACES) vil neppe gamle sertifikater være i bruk så lenge som overgangsperioden varer.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Implementering av regelverket får ingen praktiske konsekvenser. Vedtaket medfører at forskrift av 10.09.2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater må endres.

-EØS-henvisningsfeltet oppdateres.

-En utdatert nr. henvisning i artikkel 4 endres til korrekt nr. (fra forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 til forskrift 18.desember 2008 nr 1135).

-Et av helsesertifikatene i vedlegg V byttes med et nytt helsesertifikat jf vedlegg til vedtak 2014/175.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/175/EU
Celexnr.: 32014D0175

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.03.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen