Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om balansering av gasstransmisjonsnettet

Kommisjonens forordning (EU) nr. 312/2014 av 26. mars 2014 om nettverkskoder for balansering av gasstransmisjonsnettet.

Commision regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Network Code on Gas Balancing of Transmission Network

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

26. mars 2014 vedtok Kommisjonen såkalte nettverkskoder for balansering av gass i transmisjonsnettet. Nettverkskodene vil gjelde i EU fra 1. oktober i 2015.

Nettverkskodene for balansering av gass i transmisjonsnettet tar sikte på å fremme de kortsiktige gassmarkedene og gi prissignaler, samt å bidra til utviklingen av et konkurransedyktig og effektiv engrosmarked for gass i EU.

Forordningen skal ikke anvendes på gasstransmisjonssystemer i den periode de er unntatt i henhold til artikkel 49 i tredje gassmarkedsdirektiv (2009/73/EF).

Forordningen innfører nettverkskoder for balansering av gasstransmisjonsnettet, herunder også nettrelaterte regler for nomineringsprosedyrer, gebyrer for ubalanse, avregning av det daglige gebyr for ubalanse og driftsbalansering mellom transmisjonssystemoperatørers nett.

Vurdering

Forordning 312/2013 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)312
Rettsaktnr.: 0312/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0312

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2014
Frist returnering standardskjema: 12.05.2014
Dato returnert standardskjema: 02.06.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: