Biocid-ikke-inkludering

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/227/EU av 24. april 2014 om ikke-godkjenning av visse aktive biocider i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision 2014/227/EU of 24 April 2014 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 24. april 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/227/EU er det besluttet å ikke godkjenne visse aktive stoffer (biocider) til bruk i biocidprodukter. For de aktuelle stoffene/produkttyper har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen gitt tidsfrist. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette. Denne informasjonen ble også publisert elektronisk. Noen virksomheter tilkjennega innen tidsfristen på tre måneder interesse for å overta oppgavene som ansvarlig søker for de angjeldende stoffer og produkttyper. Imidlertid har ingen av disse virksomhetene i ettertid sendt inn fullstendig dokumentasjon. På bakgrunn av dette godkjennes ikke disse stoffene for bruk i de aktuelle produkttypene i samsvar med artikkel 9 (om godkjenning av et aktivt stoff) i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen).

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning 2014/227/EU vil skje ved endring i biocidforskriften (vedlegg 3).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0227/2014
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014D0227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2014
Frist returnering standardskjema: 18.06.2014
Dato returnert standardskjema: 04.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker