Direktiv 2014/54

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/54/EU av 16. april 2014 om tiltak for å lette utøvelsen av arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med fri bevegelighet for arbeidstakere

Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2014

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europaparlamentet vedtok direktivet 16.april 2014. og gjennomføringsfrist for EU-landene er 21. mai 2016. Posisjonsnotatet har vært på høring i Spesialutvalget for personbevegelse, arbeidsliv og arbeidsmiljø, og ansett som EØS-relevant. Direktivet er også ansett som akseptabel med tilpasningstekst i EØS-komiteens beslutning.

Sammendrag av innhold

Direktivet skal styrke rettighetene som følger av forordning 492/2011/EU om fri bevegelighet av arbeidstakere i EU.

Direktivet inneholder tiltak for å sikre bedre etterlevelse av EU-retten til å ferdes og oppholde seg fritt i medlemslandene. Det nye direktivet skal redusere diskriminering av arbeidsinnvandrere på grunn av nasjonalitet, redusere gapet mellom arbeidsinnvandreres rettigheter på papiret og hvordan disse praktiseres, redusere omfanget av urettferdig praksis mot arbeidsinnvandrere og styrke deres muligheter til selv å sikre at de får sine rettigheter.

Direktivet stiller flere krav til tiltak i medlemslandene for å sikre bedre håndheving;
1.etablering av nasjonale kontaktpunkter for informasjon, assistanse og rådgivning for å gi bedret informasjon til arbeidstakere og arbeidsgivere om hvilke regler og rettigheter som gjelder,
2.etablering av klagemuligheter på nasjonalt nivå, tillate arbeidstakerorganisasjoner, NGOer og andre organisasjoner å etablere administrative prosedyrer på vegne av arbeidstakere som blir diskriminert,
3.sikre bedre informasjon til arbeidstakere og arbeidsgivere og fremme dialog mellom frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av direktivet anses ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser. Se punktet om vurdering.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelsen av direktivet krever ikke lov- eller forskriftsendringer

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og er i all hovedsak vedtatt for å forbedre den praktiske gjennomføringen av forordning 492/2011. Forordning 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidstakere i EØS-området ble tatt inn i EØS-avtalen 30. mars 2012 og ble gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012 nr. 81.


Direktivet introduserer ingen nye rettigheter eller ordninger som ikke allerede er gjennomført i norsk rett ved forordning 492/2011. Kravene som stilles til medlemslandene bl.a. med å sette opp likestillingsorganer, må følges opp i de landene hvor slike ordninger ikke er etablert. Der hvor ordninger med for eks. ombudsmenn og lignende strukturer er på plass, kan disse benyttes. Det er ikke behov for å etablere nye ordninger eller informasjonskanaler for å stryke rettighetene til EØS-arbeidstakere i Norge. Vi har allerede ordninger som tilfredsstiller kravene som direktivet stiller.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)236
Rettsaktnr.: 2014/54/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2014
Frist returnering standardskjema: 11.06.2014
Dato returnert standardskjema: 04.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2015
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker