Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Elektroniske prosedyrer og tjenestedirektivet

Kommisjonsbeslutning 2013/662/EU av 14.oktober 2013 som implementerer endringer til kommisjonsbeslutning 2009/767/EF som gjelder etablering, vedlikehold og publikasjon av trusted lists for sertifisering av tjenesteytere akkreditert i medlemslandene

Commission implementing decision 2013/662/EU of 14 October 2013 amending 2009/767/EC as regards the establishment, maintainance and publication of trusted lists of certification service providers supervised/accredited by Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen endrer beslutning 2009/767/EF, som gir EØS-statene plikt til å etablere, vedlikeholde og offentliggjøre en liste over sertifikatutstedere som de har akkreditert eller fører tilsyn med. Dette skal bidra til den praktiske gjennomføringen av tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF) og skal gjøre det enklere å gjennomføre elektroniske prosedyrer over landegrensene via kontaktpunktet for tjenester. I henhold til beslutning 2009/767/EF plikter landene å føre en liste over utstedere av kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur i Norge (”Trusted list”). Denne listen skal vedlikeholdes, offentliggjøres og notifiseres. Et elektronisk sertifikat identifiserer undertegneren av en elektronisk signatur. Det elektroniske sertifikatet inneholder unik data om undertegneren. I henhold til endringsbeslutning 2013/662/EU plikter landene nå å ha to eller flere sertifikater, hvor et sertifikat skal brukes for signering av listen og minst ett sertifikat skal være tilgjengelig som reserve dersom signeringssertifikatet kompromitteres. Det er Post- og teletilsynet (PT) som fører tilsyn med utstedere av kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur i Norge. PT har opprettet en liste (”Trusted list”) over sertifikatutstedere som er registrert i henhold til esignaturloven, og som er underlagt tilsyn etter samme lov. PT vedlikeholder, offentliggjør og notifiserer listen via Nærings- og fiskeridepartementet til EFTAs overvåkningsorgan ved eventuelle endringer. I henhold til gjeldende endringsbeslutning plikter ansvarlig organ for Trusted List å ha tilgjengelig minst ett reservesigneringssertifikat dersom signeringssertifikatet kompromitteres. Dette reservesigneringssertifikatet skal offentliggjøres og notifisere til Europakommisjonen (og EFTAs overvåkningsorgan).

Både beslutning 2009/767/EF og tjenestedirektivet 2006/123/EF ble funnet EØS-relevante og akseptable, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader

Økonomiske  og administrative konsekvenser

Rettsakten er vurdert til ikke å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten - direktiv 2006/123/EF - ble innlemmet i EØS-avtalen 9.juni 2009 ved EØS-komitèbeslutning 45/2009. Direktiv 2006/123/EF er gjennomført i norsk rett ved tjenesteloven, som trådte i kraft 28.desember 2009. Beslutning 2009/767/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 01.10.2010 ved EØS-komitèbeslutning 102/2010. Gjennomføring av beslutningen har ikke krevd endring i lov eller forskrift, da den kun inneholder forpliktelser rettet mot statene. Likeledes vil ikke implementering av beslutning 2013/662/EU kreve endring i lov eller forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutning 2013/662/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Rekommandasjonen er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Vurdering

Beslutning 2013/662/EU vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/662/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/123/EF
Celexnr.: 32013D0662

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.02.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen