Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring ny klassifisering

Kommisjonens vedtak 2014/313/EU av 28. mai 2014 som endrer vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for å ta hensyn til utviklingen i klassifiseringen av stoffer

Commision Decision 2014/313/EU of 28 May 2014 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 28. mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2014/313/EU omhandler endring av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til 6 kjemisk-tekniske produktgrupper: Maskinoppvaskmidler, tekstilvaskemidler, håndoppvaskmidler, universal- og rengjøringsmidler, maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk, og tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Systemet for klassifisering av helse- og miljøfarlige stoffer ble endret med virkning fra 1. desember 2012, hvilket medførte at en rekke overflateaktive stoffer ikke lenger kunne tilsettes vaskemidlene. Da det heller ikke finnes alternative kjemikalier som ikke er tilsvarende klassifisert, unntas kjemikaliene fra det strenge kjemikaliekravet i Rådsforordning 2010/66/EU.

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være tilfredsstillende, relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/313/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0313

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen