Legemiddelrester triklabendazol

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 676/2014 av 19. juni 2014 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet triklabendazol

Commission Implementing Regulation (EU) No 676/2014 of 19 June 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance triclabendazole

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 676/2014 omhandler triklabendazol, som er et antiparasittmiddel. Stoffet er i dag oppført i tabell 1 over tillatte stoffer i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 med grenseverdi (MRL) for muskel, fett, lever, nyre og melk hos drøvtyggere. MRL for melk har vært midlertidig, gjeldende frem til 1. januar 2014.  Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) har i mellomtiden fått utfyllende dokumentasjon som gjør at de nå kan anbefale å gjøre MRL for melk endelig. Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 er endret i henhold til dette.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 676/2014 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at den midlertidige MRL for triklabendazol i melk fra drøvtyggere som gjalt frem til 1. januar 2014, nå gjøres endelig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten medfører kun en liten endring fra en midlertidig til en permanent situasjon.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 676/2014
Basis rettsaktnr.: 37/2010/EU
Celexnr.: 32014R0676

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2014
Frist returnering standardskjema: 01.08.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2014
Høringsfrist: 26.09.2014
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker