Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leketøy/Bisfenol A

Kommisjonsdirektiv 214/81/EU av 23. juni 2014 om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlamentets og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, hva gjelder bisfenol A

Commission Directive 2014/81/EU of 23 June 2014 amending Appendix C of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards bisphenol A

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.08.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 12. desember 2014.

Sammendrag av innhold

Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Kommisjonsdirektiv 214/81/EU  endrer vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at bisfenol A føres opp på vedleggets tillegg C, "Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller annet leketøy beregnet på å puttes i munnen". Bisfenol A oppføres med en migrasjonsgrense på 0,1 mg/l, målt med metoder spesifisert i standarder EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005. Bisfenol A mistenkes for å ha hormonforstyrrende effekt, og migrasjonsgrensen innføres for best mulig å sikre beskyttelse av helsen til små barn, som regnes for å være særlig utsatt med tanke på hormonforstyrrende kjemikalier.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

En gjennomføring av direktivet er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet  med endringsforskrift.

Rettslige konsekvenser

Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr.127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 214/81/EU tasved endring av leketøyforskriften

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/81/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/48/EC
Celexnr.: 32014L0081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2014
Frist returnering standardskjema: 11.08.2014
Dato returnert standardskjema: 20.08.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 277/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.12.2014

Lenker