Miljøkriterier varmtvannsberedere

Kommisjonens vedtak 2014/314/EU av 28. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til vannbaserte varmtvannsberedere

Commission Decision 2014/314/EU of 28 May 2014 establishing the criteria for the award of the EU Ecolabel for water-based heaters

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 28. mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet fastsetter kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbårne oppvarmingssystemer der vann oppvarmes og sirkuleres med en sirkulasjonspumpe. Oppvarmingen av vannet kan skje ved en rekke forskjellige prosesser og teknologier. Det er de strenge kravene til energieffektivitet, utslipp av klimagasser, helse- og miljøfarlige gasser og partikler som avgjør hvilke teknologier som kan benyttes. For eksempel er forbrenning av gass, flytende eller fast fossilt brensel nevnt som mulige kilder til oppvarming av vannet, men dette kan ikke miljømerkes på grunn av utslippende dette medfører.

Norge stilte seg negativ til kriteriedokumentet i diskusjonen i "Regulatory Committee", fordi en mener kravene er unødvendig komplisert utformet, og fordi det gis inntrykk av at fossilt brensel kan inngå i et miljømerket oppvarmingssystem. Stiftelsen Miljømerking anser likevel kriteriene for å være tilfredsstillende og mener at de kan bidra til miljøforbedringer av denne typen produkter,

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten  skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten  for å være tilfredsstillende og relevant og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/314/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker