Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Polyvinylalkohol-polyetylenglykol-podet kopolymer ( E1209) i kosttilskudd i fast form

Kommisjonsforordning (EU) nr. 685/2014 av 20. juni 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 hva gjelder polyethylenglykol podet på polyvinylalkohol i kosttilskudd i fast form

Commission Regulation (EU) NO 685/2014 of 20 June 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards polyvinyl alcohol-polyethylene glycol-graft-co-polymer in solid food supplements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ved at et nytt tilsetningsstoff, polyvinylalkohol -polyetylenglykol- podet kopolymer godkjennes for bruk som overflatebehandlingsmiddel i kosttilskudd i fast form. Rettsakten endrer også, ved å implementere renhetskriterier og spesifikasjoner for det nye tilsetningsstoffet polyvinylalkohol-polyetylenglykol- podet kopolymer (PVA-PEG), i vedlegget  til forordning (EF) nr. 231/2012.

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fastsetter unionslister over de tilsetningsstoffene som er godkjent for bruk i næringsmidler, tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, smakstilsetninger og næringsstoffer og deres vilkår for bruk.
Forordning (EU) nr. 231/2012 fastsetter spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Disse listene oppdateres i samsvar med den vanlige framgangsmåten beskrevet i forordning (EF) nr. 1331/2008 (godkjenningsprosedyren). Renhetskriteriene og spesifikasjonene endres, enten på initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad.

Det er et teknologisk behov for overflatebehandlingsmiddel i kosttilskudd i fast form for å beskytte for ubehagelig smak og gjøre kosttilskuddet lettere å svelge. PVA-PEG skal brukes som en vannoppløselig, straks-frigivende filmovertrekk på kosttilskudd i fast form.  Overflatefilmen beskytter mot ubehagelig smak eller lukt, forbedrer kosttilskuddets utseende, gjør tablettene lettere å svelge og beskytter aktive ingredienser i tabletten.   En særegen egenskap til PVA-PEG er at det er ekstremt elastisk, har lav viskositet og løses raskt opp i sure, nøytrale og basiske medier.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert PVA-PEG, og har kommet til at den foreslåtte bruken ikke fører til noen helsemessig bekymring.

Det er derfor hensiktsmessig å tillate bruk av dette tilsetningsstoffet som et glasingmiddel på kosttilskudd i fast form. Polyvinylalkohol -polyetylenglykol- podet kopolymer får E 1209 som E-nummer.

Det fremgår av artikkel 3 at rettsakten skal tre i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring 20. juni 2014, dvs. 10. juli 2014.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene: Mattilsynet mener at endringene mht. godkjennelse av, polyvinylalkohol -polyetylenglykol- podet kopolymer som overflatebehandlingsmiddel på kosttilskudd  i fast form og  innlemmelse av spesifikasjonene til overflatemiddelet hverken fører til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Mattilsynet mener at PVA-PEG som overflatebehandlingsmiddel gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby et kvalitetsmessig bedre produkt.

Forbrukerne og samfunnet for øvrig: Mattilsynet legger til grunn at PVA-PEG  som overflatebehandlingsmiddel er vurdert av EFSA og at de konkluderer at bruken av tilsetningsstoffet i de foreslåtte matvarekategoriene og med angitte bruksmengder ikke medfører økt helsemessig risiko bekymring. Gjennomføring i norsk rett vil derfor ikke føre til økt helsemessig risiko for befolkningen. Vi kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 685/2014
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32014R0685

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 246/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.07.2014
Høringsfrist: 08.09.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen