Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RoHS 2/bly/kretskort

Kommisjonens delegerte direktiv 2014/72/EU av 13. mars 2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om unntak for bruk av bly i loddemateriale og overflatebehandling av elektriske og elektroniske komponenters termineringer og overflatebehandling av kretskort som brukes i tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske motorkontrollsystemer

Commission Delegated Directive 2014/72/EU of 13 March 2014 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders and termination finishes of electrical and electronic components and finishes of printed circuit boards used in ignition modules and other electrical and electronic engine control systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2014/72/EU ble vedtatt 13. mars 2014. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Tenningsmoduler og andre elektriske og elektroniske kontrollsystemer til forbrenningsmotorer, som monteres tett på håndholdte verktøys bevegelige deler, og som er absolutt nødvendige for at motoren kan fungere, er utsatt for sterke vibrasjoner og intens varmespredning. Disse spesielle forholdene krever bruk av bly. Substituering og eliminering av bly er derfor foreløpig ikke vitenskapelig eller teknisk gjennomførbart i praksis for de nevnte bruksområdene.

Ved direktiv 2014/72/EU endres derfor vedlegg III ved at punkt 41 settes inn og som gir unntak for de aktuelle bruksområdene. Unntaket utløper 31. desember 2018.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakter er vurdert til ikke å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/72/EU vil skje ved endring i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2014/72/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Direktiv 2014/72/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Det er for øvrig strenge vilkår som må oppfylles for at søknader om unntak skal kunne innvilges. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges primært kun dersom det er teknisk behov for fortsatt bruk av de aktuelle stoffene, og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Dersom det foreligger akseptable alternativer til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske bruksområder det søkes unntak for. Vedlegg 3 i produktforskriften omhandler de detaljerte vilkårene for å få unntak, og tidsbegrensende unntak innvilges etter grundig vurdering av søknaden.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/0072
Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU
Celexnr.: 32014L0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2014
Frist returnering standardskjema: 01.07.2014
Dato returnert standardskjema: 26.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 181/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.11.2014

Lenker

Til toppen