Spørreskjema for beredskapsplaner

Kommisjonsbeslutning 2014/504/EU for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsbeslutning 1082/2013/EU med hensyn til skjema for å fremskaffe informasjon om beredskapsplanlegging for alvorlige helsetrusler over landegrensene

Commission Implementing Decision 2014/504/EU of 25 July 2014 implementing Decision No 1082/2013/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the template for providing the information on preparedness and response planning in relation to serious cross-border threats to health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2014

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er behandlet i komitologikomiteen under beslutning 1082/2013/EU  hvor Norge er representert.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsrettsakt under beslutning 1082/2013/EU om alvorlige grensekryssende helsetrusler. I følge beslutning 1082/2013/EU artikkel 4 (2 og 3) skal landene innen 7. november 2014 og deretter hvert tredje år gi kommisjonen opplysninger om nasjonal beredskapsplaner. Denne rettsakten fastsetter et skjema som skal brukes av landene for å informere kommisjonen. Skjemaet inneholder 4 deler: opplysninger som meldes til WHO etter Internasjonalt helsereglement (IHR 2005), om beredskapsplaner mellom helsesektor og andre sektorer, beredskapsplaner i virksomheter og om revisjoner av beredskapsplaner.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsaken har ikke rettslige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet,  Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Rettsakten er et nødvendig element i systemet for tidlig varsling og koordinert respons for grensekryssende helsetrusler. Hendelser som omfattes av dette beredskapssystemet vil berøre Norge på lik linje med andre land. Opplysningene i spørreskjema vil gi et grunnlag for vurderinger i Helsesikkerhetskomiteen (Health Security Committee) under beslutningen 1082/2013/EU.

Rettsakten skal ikke tas inn i EØS-avtalen da det legges til grunn at den er innenfor rammene av vedtak 1082/2013/EU om helsetrusler over landegrensene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/504/EU
Basis rettsaktnr.: 1082/2013/EU
Celexnr.: 32014D0504

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.07.2014
Frist returnering standardskjema: 10.09.2014
Dato returnert standardskjema: 04.12.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker