Tiltak mot afrikansk svinepest, Polen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/134/EU av 12. mars 2014 om visse beskyttelsestiltak om afrikansk svinepest i Polen (meddelt under nummer C(2014) 1657)

Commission Implementing Decision No. 2014/134/EU of 12 March 2014 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Poland (notified under document C(2014) 1657)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Polen har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Polen etablert en sone hvor tiltakene som beskrives i art 15 og 16 gjennomføres. For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Polen og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder i Polen og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Forordningen lister de områder som skal omfattes av den infiserte sonen; områdene omfatter funnstedet av viruset. Området er utvidet med distriktet Biala Podlaska sammenlignet med tidligere område etter vedtak 2014/100/EU. Listeføringen er gyldig til 30. april 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Polen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten retter seg kun mot Polen og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/134/EU
Celexnr.: 32014D0134

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: