Transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs

Kommisjonsforordning (EU) nr 579/2014 av 28 mai 2014 vedrørende unntak fra visse bestemmelser i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr 852/2004 hva angår transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs

Commission Regulation (EU) No 579/2014 of 28 May 2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen:

  • erstatter og opphever kommisjonsdirektiv 96/3/EF
  • endrer positivlisten over tillatte stoffer i forrige transport

Dagens bestemmelser videreføres i all hovedsak, men nå som en forordning i stedet for direktiv (direktiv 96/3/EF om vilkår for å benytte andre beholdere/konteinere/tanker ved frakt av flytende oljer og fettstoffer til sjøs, herunder en liste over hvilke stoffer som er tillatt i forrige transport).

I positivlisten, som inneholder en oversikt over hvilke stoffer som er tillatt fraktet i bulk i beholdere/konteinere/tanker i forrige transportrunde for at man nå kan benytte disse samme beholderne/konteinerne/tankene til å frakte oljer og fettstoffer i neste påfølgende transportrunde, gjøres det enkelte endringer ved at noen nye stoffer er innført og enkelte er slettet  fra positivlisten.t

I illegg gjøres noen endringer av mer redaksjonell art (overskrifter og gruppering av stoffer).

Endringene er foranlediget av EFSAs vitenskapelige risikovurderinger.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innfører ingen nye plikter eller rettigheter som vil gi økonomiske eller administrative konsekvenser utover visse mindre endringer i hvilke stoffer som er tillatt i foregående transport.

Rettslige konsekvenser

Forskriftsutkastet opphever bestemmelsene i næringsmiddelhygieneforskriften § 3 om unntak fra visse bestemmelser i hygienepakka hva angår næringsmiddelhygiene ved transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs, samt dens vedlegg 1 med positivliste over tillatte stoffer i forrige transport, og innfører en gjennomføringsbestemmelse for den nye kommisjonsforordning (EU) nr. 579/2014.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon og spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

De lovtekniske endringene anses hensiktsmessige og ønskelige. Når det gjelder endringene i positivlisten, er de alle i henhold til EFSAs Scientific Opinions og utgjør kun ubetydelige endringer i forhold til CAC/RCP 36-1987. Det foreligger ikke spesielle folkehelsemessige hensyn som tilsier en annen vurdering fra norsk side.

Utkastet innebærer ingen økonomiske eller praktiske konsekvenser for Mattilsynet utover selve regelverksprosessen. Det antas å ha ingen eller marginale økonomiske og praktiske konsekvenser for næring og samfunnet for øvrig. Norges Rederiforbund uttaler at de ikke kan se at rettsakten vil medføre hindringer for deres medlemmer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 579/2014
Basis rettsaktnr.: 0852/2004
Celexnr.: 32014R0579

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2014
Frist returnering standardskjema: 28.07.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 258/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.03.2014
Høringsfrist: 02.05.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker