Uflådd slakt av viltlevende vilt, håndtering og veterinær kontroll ved samhandel over landegrenser

Kommisjonsforordning (EU) nr. 633/2014 av 13. juni 2014 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 hva gjelder spesifikke krav ved håndtering av viltlevende storvilt og post-mortem inspeksjon av viltlevende vilt

Commission Regulation (EU) No 633/2014 of 13 June 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council and Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the specific requirements for handling large wild game and for the post-mortem inspection of wild game

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler krav til håndtering og veterinær kontroll av uflådd (dvs ikke avhudet) slakt av viltlevende storvilt ved handel mellom medlemsland i EU. Den stiller i tillegg krav til bruk av, og veterinær attestasjon i, den sertifikatmodell som finnes i vedlegget til forordning (EU) nr. 636/2014. Det eksisterer usikkerhet i medlemslandene på hvordan hygieneregelverket (jf. forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt IV) og krav til veterinær kontroll i avsender- og mottakerlandet (jf. rådsdirektiv 89/662/EF) skal praktiseres når et dyr, skutt i et medlemsland, skal fraktes uflådd til et GHE (Game Handling Establishment/viltbehandlingsanlegg) i et annet medlemsland. Rettsaktens formål er derfor å klargjøre hvilke krav som gjelder ved frakt av uflådde dyr over landegrenser i EU og hvordan kravene skal kontrolleres, for å oppnå korrekt håndtering av skrotten slik at den blir egnet for humant konsum. For å sikre at regelverket etterleves, har man innført krav om et sertifikat ved handel mellom medlemsland. I sertifikatet skal en offentlig veterinær, både i avsender- og mottakerland, attestere at kravene til håndtering og kontroll av det uflådde slaktet etterleves og samtidig ta hensyn til sertifikatets innehold. Sertifikatet vil i tillegg gi veterinæren informasjon om avsenderlandets dyrehelsestatus, for å hindre overførsel av dyresykdommer mellom medlemsland. For å ikke pålegge EU-medlemslandene ekstra administrativ byrde, gjelder ikke sertifikatkravet ved transport til et nærliggende GHE i et annet medlemsland (hva som defineres som «nærliggende» er ikke presisert). Her vil en deklarasjon fra kompetent jeger være tilstrekkelig (jf. forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt IV). Deklarasjon skal, i likhet med sertifikatet, kontrolleres og tas hensyn til av offentlig veterinær i mottakende medlemsland. Sertifikatmodellen finnes i vedlegget til forordning (EU) nr. 636/2014 på en sertifikatmodell til bruk ved handel med uflådd slakt av viltlevende vilt. Se eget EØS-notat om denne.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet har vært i kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund og vilt-seksjonen på Veterinærinstituttet. De har ikke kjennskap til transport av uflådd viltlevende storvilt inn i eller ut av Norge. Hvis import/eksport av uflådd viltlevende storvilt blir aktuelt kan man ikke se bort fra at ekstraarbeid, i form av flåing og post-mortem kontroll ved import og veterinær attestasjon ved eksport, kommer til å koste penger og at det mest sannsynlig vil bli aktuelt med et gebyr.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i animaliehygieneforskriften, vedlegg III, avsnitt IV, kapittel II, punkt 8 og animaliekontrollforskriften, vedlegg I, avsnitt IV, kapittel VIII, del A, punkt 2a.

Forordning (EU) nr. 636/2014 inneholder det sertifikat som skal brukes ved frakt av viltlevende storvilt mellom medlemsland i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at frakt av viltlevende storvilt over landegrenser i EU skjer i henhold til krav om håndtering og kontroll, slik at skrotten kan brukes til humant konsum. Mattilsynet anser derfor rettsakten akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)633
Rettsaktnr.: 633/2014
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32014R0633

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2014
Frist returnering standardskjema: 28.07.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker