Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uflådd slakt, sertifikatmodell

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2014 av 13. juni 2014 om en sertifikatmodell til bruk ved handel med uflådd viltlevende storvilt

Commission Implementing Regulation (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører den sertifikatmodell som skal brukes ved handel med uflådd (dvs ikke avhudet) slakt av viltlevende storvilt mellom medlemsland i EU. Formålet med sertifikatet er å attestere at skrotten har blitt håndtert korrekt av kompetent jeger i avsenderlandet (jfr. forordning (EF) nr. 853/2004, vedlegg III, avsnitt IV) og å sikre at skrotten har blitt kontrollert av offentlig veterinær, både i avsender- og mottakerland, slik at slaktet blir egnet til humant konsum. Sertifikatet skal i tillegg inneholde informasjon om avsenderlandets dyrehelsestatus.

Rettsakten skal ses i sammenheng med forordning (EU) nr. 633/2014 om krav til hygienisk håndtering og veterinær kontroll av uflådd slakt av viltlevende storvilt. Se eget EØS-notat om denne.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet har vært i kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund og vilt-seksjonen på Veterinærinstituttet. De har ikke kjennskap til transport av uflådd viltlevende storvilt inn i eller ut av Norge. Hvis import/eksport av uflådd viltlevende storvilt blir aktuelt kan man ikke se bort fra at ekstraarbeid, i form av flåing og post-mortem kontroll ved import og veterinær attestasjon ved eksport, kommer til å koste penger og at det mest sannsynlig vil bli aktuelt med et gebyr.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten tas inn i ny forskrift om sertifikatmodell til bruk ved handel av uflådd slakt av viltlevende storvilt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at frakt av viltlevende storvilt over landegrenser i EU skjer i henhold til krav om håndtering og kontroll, slik at skrotten kan brukes til humant konsum. Mattilsynet anser derfor rettsakten akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)636
Rettsaktnr.: 636/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0636

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2014
Frist returnering standardskjema: 28.07.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 1/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.09.2014
Høringsfrist: 24.12.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.03.2017

Lenker

Til toppen