Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Varmepumper

Kommisjonens vedtak 2014/363/EU av 13. juni 2014 som endrer vedtak 2007/742/EF om varmepumper som er drevet med elektrisitet, gass eller gassabsorpsjon

Commission Decision 2014/363/EU of 13 June 2014 amending Decision 2007/742/EC on electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 13. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 17. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2014/363/EU omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutning 2007/742 angående miljømerking av varmepumper som er drevet med elektrisitet, gass eller gassabsorpsjon.  Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkravene for disse produktene som ventes påbegynt i løpet av 2015. Vedtaket fra 2007 forlenges til 31. desember 2016.

Merknader

EU-miljømerket  ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet. Vedtaket anses som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/363/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2014
Frist returnering standardskjema: 29.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen