Vet-fjørfe-tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 166/2014 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder sertifikasjonskrav for import til EU for kjøtt av oppdrettet strutsedyr for menneskelig konsum samt endring av oppføringen av Israel og Sør-Afrika i listen over godkjente tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 166/2014 of 17 February 2014 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards certification requirements for imports into the Union of meat of farmed ratites for human consumption and the entries for Israel and South Africa in the list of third countries or territories

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Kommisjonenes Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for import av kjøtt av strutsefugl til menneskelig konsum fra land som ikke har fristatus for høypatogen aviær influensa (HPAI). Slik import kan skje for kjøtt som er fra en farm

- som er godkjent av myndighetene i landet den er lokalisert i, og

- hvor det ikke er utbrudd av HPAI, og

- hvor det ikke har vært utbrudd av HPAI i en radius på 100 km fra farmen de siste 30 dagene, og

- som ikke har hatt noen epidemiologisk forbindelse med annen strutsefugl- eller fjærkrebedrift hvor det er påvist HPAI-utbrudd de siste 30 dagene.

Land som kan eksportere kjøtt på disse vilkårene merkes med "H" i rubrikken for særlige betingelser i listen over godkjente tredjeland. I denne omgang er det kun Sør-Afrika som er gitt adgang til å eksportere kjøtt på disse betingelsene.

I tillegg til innføringen av kategori "H" og oppføringen av Sør-Afrika i denne kategorien, endres reglene for import av fjørfe fra Israel. Israel skal ikke lenger deles inn i soner, men ha felles status for hele landet.

Mattilsynet har oppdaget at det ikke er oppført forbud mot import av egg og eggeprodukter fra Chile i tredjelandslisten. Dette til tross for at forordningen oppstiller forbud, jf. de danske og engelske utgavene av tredjelandslisten. Mattilsynet vil rette denne feilen i tredjelandslisten ved å påføre status "S4" i kolonnen for salmonellabekjempelsesstatus for Chile.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Følgende endringer må foretas i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater:

- EØS-henvisningsfeltet må oppdateres

- I § 2 må det henvises til forordning 166/2014

- I kapittelet hvor forordningene gjengis må det gjøres følgende endringer:

-- listen over tredjestater oppdateres for Chile, Israel og Sør-Afrika

-- de midlertidige sertifikatmodellene for strutsekjøtt for konsum (RAT) og fjørfekjøtt (POU) som gjaldt frem til 31. januar 2014 må tas ut

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 166/2014
Celexnr.: 32014R0166

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker