Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alkoholsterke drikker, endringer i vedlegg II til 32008R0110

Kommisjonsforordning (EU) nr. 426/2014 av 25. april 2014 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Commission Regulation (EU) No 426/2014 of 25 April 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008, som inneholder definisjoner av ulike kategorier alkoholsterke drikker. Definisjonene i vedlegg II stiller blant annet krav til produktsammensetning og produksjonsmetoder for å kunne bruke ulike varebetegnelser på alkoholsterke drikker. Denne forordningen endrer visse krav til til produktsammensetning og produksjonsmetoder for å kunne bruke varebetegnelsene i vedlegg II nr. 16 (Brennevin, med fruktnavnet foran, fremstilt ved maserasjon og destillasjon) og nr. 24 (Akvavit eller aquavit). Endringene i kravene for bruk av varebetegnelsen Brennevin, med fruktnavnet foran, fremstilt ved maserasjon og destillasjon, utvider listen over frukt- og bærslag som kan benyttes til fremstilling av slike alkoholsterke drikker. Endringene var nødvendige ettersom det i visse medlemsstater er vanlig å benytte de aktuelle frukt- bærslagene til produksjon av slike alkoholsterke drikker. For eksempel er krekling nå lagt til i listen. Videre endres kravene for bruk av varebetegnelsen Akvavit eller aquavit, slik at det nå blir presisert at det må benyttes landbruksetanol som grunnlag for fremstilling av slike alkoholsterke drikker. Tidligere var ordlyden i bestemmelsen noe uklar når det gjelder dette, selv om det tradisjonelt alltid har vært antatt at det må benyttes landbruksetanol som grunnlag for fremstilling av akevitt.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0426/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0426

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2014
Frist returnering standardskjema: 11.06.2014
Dato returnert standardskjema: 18.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 223/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2014
Høringsfrist: 30.06.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.11.2014

Lenker

Til toppen