EØS-notatbasen

Deltakelse i EaSI-programmets EURES - akse (2014-2020)

Forordning (EU) nr. 1296/2013, EU-program for sysselsetting og sosial innovasjon, EaSI (2014-2020)

Regulation (EU) nr. 1296/2013, European Union Programme for Employment and Social Innovation EaSI (2014-2020)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Ettersom norsk deltakelse i programmets EURES-akse innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, er Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd. Med sikte på at Norge skal kunne delta i programmets EURES-akse så snart som mulig i 2014, er det lagt opp til at Stortingets samtykke blir innhentet før det fattes beslutning i EØS-komiteen. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet i andre kvartal 2014.

UD fremmet stortingsproposisjon om deltakelsen i programmets EURES-akse 9. mai 2014, jf. Prop. 89 S (2013-2014) og Innst. 291 S (2013-2014). Stortinget behandlet saken 19. juni 2014. Innlemmet i EØS-avtalen 27.6.2014.

Sammendrag av innhold

EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EU programme for Employment and Social Innovation - EaSI) for perioden 2014-2020 ble formelt vedtatt 11. desember 2013 ved Europaparlamentets- og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013. Programmets formål er å bidra til gjennomføringen av Europa 2020-strategien gjennom å gi bistand til oppfyllelse av EUs mål om å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene. Programperioden varer fra 1. januar 2014 til 31. desember 2020.

Programmet er åpent for deltakelse fra EØS/EFTA-–statene. Liechtenstein har valgt å ikke delta i EaSI-programmet, mens Island skal delta i hele programmet. Det foreslås at Norge fra 2014 kun deltar i EaSI-programmets EURES-akse. EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS/EFTA-statene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselsettingsmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Samarbeidet bistår med rekrutterings- og formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, støttet av informasjon og veiledning.

EaSI-programmets EURES-akse skal sikre EURES-samarbeidet. Samarbeidet reguleres av et eget regelverk, og nasjonal aktivitet finansieres i hovedsak nasjonalt. EURES-aksen i EaSI-programmet skal bidra med finansiering til felleseuropeiske aktiviteter i dette nettverket.

EURES-nettverket består i dag av om lag 900 EURES-rådgivere, konsulenter og formidlere i hele EØS-området og Sveits, som leverer tjenester lokalt og gjennom EURES-portalen. I november 2013 var det registrert om lag 1 900 000 ledige stillinger på EURES-portalen samt 1 200 000 CVer og omkring 32 000 arbeidsgivere. EURES-portalen har om lag 38 millioner unike besøk i året. EU-kommisjonen oppgir at rundt 150 000 jobbsøkere årlig finner arbeid eller får jobbtilbud gjennom EURES-samarbeidet.

I tillegg til EaSI-programmets generelle mål, skal de spesifikke målene for EURES-aksen i den nye programperioden sikre at stillingsutlysninger og jobbsøknader med all tilhørende informasjon blir lett tilgjengelig for potensielle arbeidssøkere og arbeidsgivere. Det legges opp til en modernisering av EURES-portalen og dens selvbetjeningsverktøy. Denne satsingen vil kunne øke antallet jobbsøkere som finner seg jobb gjennom portalen, blant annet ved at EURES-tjenester fra 2014 vil bli åpne for nye partnere.

EURES vil tilby en rekke hjelpetjenester som bl.a. vil bygge på videreutviklingen av en målrettet mobilitetsordning som kalles ”Din første EURES-jobb”, som skal forbedre de unges adgang til arbeidsmarkedet over hele Europa. Målgruppen er unge mellom 18-30 år.

EURES vil i den nye programperioden også støtte aktiviteter som er knyttet til

  • utvikling av grenseoverskridende partnerskap på EURES-området informasjon , rådgivning , sysselsettings- og rekrutteringstjenester for grensearbeidere
  • utvikling av en flerspråklig plattform med selvbetjeningsløsninger til godkjenning av stillingsutlysninger og jobbsøknader
  • utvikling av målrettede mobilitetsordninger
  • gjensidig læring blant EURES-aktører samt videreopplæring av EURES-rådgivere
  • informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter som skal øke kjennskap til EURES- aktiviteter og tjenester samt fordelene ved geografisk og yrkesmessig mobilitet.

I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. Norge har deltatt i EURES siden 1994. EURES er en integrert tjeneste i etaten. Tjenesten er organisert slik at faglig styring og ansvaret for koordinering er tillagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, mens fylkene og NAV Servicesenter EURES skal sikre at tjenesten er tilgjengelig og leveres til målgruppene. Gjennom EURES tilbyr etaten rekrutterings- og formidlingstjenester og bistår med informasjon og veiledning for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Per i dag jobber om lag 40 personer med EURES i Arbeids- og velferdsetaten.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

EaSI-programmet har et totalbudsjett på 919,469 millioner euro for perioden 2014-2020. Budsjettet fordeles med om lag 61 prosent på PROGRESS, 21 prosent på mikrofinansieringsordningen og med 18 prosent på EURES-nettverket. Det overordnede EURES-budsjettet forventes å ligge på om lag 20 millioner euro årlig. Hovedmålsettingen for EURES er å allokere 32 prosent av midlene til utvikling av et mer transparent system for utlysning av ledige stillinger, 30 prosent av midlene til utvikling av rekrutterings- og utplasseringstjenester, 18 prosent til grenseoverskridende partnerskap, og resten av midlene til tverrgående prosjekter.

Den samlede kontingenten for deltakelse i EURES-aksen anslås til om lag 7 mill. kroner i gjennomsnitt per år i perioden 2014-2020 basert på valutakurs per 1.1.2014. Kontingentens størrelse vil variere noe fra år til år over perioden.

De faktiske kostnadene for deltakelse i EURES vil som i dag bli dekket innenfor gjeldende budsjettramme til Arbeids- og velferdsetaten under Arbeids- og sosialdepartementets kap. 605, post 01. Beløpet inkluderer administrasjonsutgifter knyttet til etatens utsendte ekspert til Europakommisjonen for å arbeide med EURES.

Rettslige konsekvenser

Innlemming av EaSI-programmets EURES-akse i EØS-avtalen krever ikke lov- eller forskriftsendringer.

Siden norsk deltakelse i EaSI-programmets EURES-akse krever årlige økonomiske bidrag i programperioden på syv år, må Stortinget samtykke i EØS-komiteens beslutning, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd.

Vurdering

Det er viktig for Norge å ta del i det europeiske samarbeidet på det arbeidslivspolitiske og sosialpolitiske området. Regjeringen ønsker at Norge skal være en bidragsyter til arbeidet med å skape et solidarisk, inkluderende og trygt Europa.

Erfaringene med samarbeidet innenfor EURES-nettverket har vært positive. EURES er et viktig virkemiddel i norsk arbeidsmarkedspolitikk knyttet til mobilitet av arbeidstakere og arbeidsinnvandring. Mobilitet av arbeidskraft er et av de sentrale virkemidlene for å håndtere den nåværende arbeidsledigheten i Europa. EURES Norge gjennomfører viktig informasjonsvirksomhet samt deltar i rekrutteringsaktiviteter i samarbeid med arbeidsmarkedsmyndighetene i andre europeiske land. I denne sammenheng er EURES en sentral og avgjørende inngangsport for målrettet rekruttering av arbeidskraft fra EØS-området. Gjennom EURES kan arbeidssøkere få informasjon om ledige stillinger i andre EØS-stater og Sveits, og arbeidsgivere kan søke etter arbeidskraft i disse statene. Arbeidssøkere vil også kunne få korrekt informasjon om arbeidsvilkår, lønnsnivå og mer generelle opplysninger om vilkår i de statene som omfattes av samarbeidet hvor vedkommende kan tenke seg å søke arbeid i. Denne type informasjon er viktig for valget om å ta arbeid i utlandet, noe som igjen vil bidra til viktig arbeidserfaring og kunnskap som gir merverdi til den enkelte og til norsk arbeidsliv generelt. EURES vil også bidra til rekruttering av personell for de virksomhetene som trenger særskilt kompetanse som ikke er tilgjengelig i Norge.

Deltakelse i EaSI-programmets EURES-akse bidrar til å fremme norske interesser i den europeiske prosessen, blant annet gjennom å medvirke i de faglige drøftelsene som ligger forut for utarbeidelse av eventuelt EØS-relevant regelverk. Deltakelse vil også kunne innebære et vesentlig læringsutbytte av nærmere samhandling med EU-statene på disse områdene. Ordningen med å ha en utsendt nasjonal ekspert fra Norge eller et annet EFTA/EØS-stat for å arbeide i Europa-kommisjonen med EURES vil bli videreført.

På bakgrunn av dette tilrår Arbeids- og sosialdepartementet at Stortinget samtykker til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av EURES-aksen av EaSI-programmet (2014-2020) i EØS-avtalen. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)609
Rettsaktnr.: 1296/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1296

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2014
Frist returnering standardskjema: 13.01.2014
Dato returnert standardskjema: 11.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker