Ekvivalenser mellom førerkortklasser

Kommisjonsbeslutning av 20. mars 2014 om ekvivalens mellom kategorier av førerkort

Commission Decision of 20 March 2014 on equivalences between categories of driving licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonen vedtok 20. mars 2014 nytt vedtak om ekvivalenser mellom førerkortklasser. Vedtak 2014/209/EU av 20. mars 2014 erstatter tidligere ekvivalensvedtak 2013/21/EU av 18. desember 2012.

Bakgrunnen for ekvivalensvedtaket er direktiv 2006/126/EF fra 19. januar 2013 (tredje førerkortdirektiv). Med dette direktivet ble nye førerkortklasser innført. Prinsippet om gjensidig anerkjennelse av førerkort gjelder også for førerkort utstedt før tredje førerkortdirektiv trådte i kraft. Ekvivalensvedtaket vedlegg 1 gir en oversikt over tidligere gjeldende førerkortklasser i medlemslandene, og hva disse tilsvarer i de nye førerkortklassene. Førerrett ervervet før tredje førerkortdirektiv gir rett til tilsvarende klasse etter 19. januar 2013.

Kommisjonen har vedtatt et nytt ekvivalensvedtak på bakgrunn av at Kroatia er blitt medlem av EU, og at Tsjekkia, Tyskland, Hellas, Italia, Slovenia og Sverige har meldt inn endringer i oversikten over tidligere førerkortklasser etter vedtakelsen av 2013/21/EU.

Vedtaket innebærer at henvisningen i førerkortforskriften 19. januar 2004 nr. 298 §§ 1-2 første ledd andre punktum, 8-1 første ledd tredje punktum og 9-2 første ledd tredje punktum må endres, slik at de henviser til vedtak 2014/209/EU. Vegdirektoratet vil kunne sende dette ut på høring sammen med forslag til andre endringer i førerkortforskriften tidlig på høsten 2014, med planlagt ikrafttredelse 1. januar 2015.

Utover at henvisningene i førerkortforskriften må endres anses kommisjonsvedtaket ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering

Vedtaket er EØS-relevant og vurderes som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/209/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF
Celexnr.: 32014D0209

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2014
Frist returnering standardskjema: 05.06.2014
Dato returnert standardskjema: 04.05.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker