Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i revisjonsdirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/56/EU om endring av direktiv 2006/43/EF om lovpliktig revisjon av årsregnskap og konsoliderte regnskap

Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innholdet

Europaparlamentet og Rådet har vedtatt både en forordning (nr. 537/2014) om krav til revisjonen av foretak av allmenn interesse samt revisorer og revisjonsselskaper for slike foretak, samt et direktiv (2014/56/EU) om endring av direktiv 2006/43/EF om lovpliktig revisjon av årsregnskap og konsoliderte regnskap. Generelle krav til revisjon, revisorer og revisjonsselskaper, herunder tilsynet av dem, er inntatt i det revidert revisjonsdirektiv, mens særlige krav revisjonen av foretak av allmenn interesse, samt revisorer og revisjonsselskaper for slike foretak, er tatt inn i forordningen.

Hovedformålet med endringene i revisjonsdirektivet og ny forordning om særlige krav til lovpålagt revisjon for foretak av allmenn interesse, er å (1) styrke revisjonskvaliteten, (2) styrke konkurransen mellom revisjonsselskapene, (3) sette klarere og strengere krav til revisors uavhengighet , (4) styrke tilsynet med revisorene og revisjonsselskapene, (5) sikre at revisjonstjenester i større utstrekning kan ytes over landegrensene i EU.

De viktigste endringene i revisjonsdirektivet er:

 • Godkjenning av europeisk revisjonsselskap (artikkel 3a)
  Dersom et revisjonsselskap er godkjent i ett EU/EØS-land, skal selskapet kunne yte lovpålagt revisjon også i andre EU/EØS-land. Det kan ikke stilles tilleggskrav til revisjonsselskap som vil yte slike tjenester på tvers av landegrensene, med mindre det søker om egen tillatelse i vertslandet. Den ansvarlige revisoren på oppdraget må imidlertid være godkjent i det enkelte landet, og det kan kreves at revisjonsselskapet registrerer seg.
 • Godkjenning av europeiske revisorer (ny artikkel 14)
  En revisor som er godkjent i en medlemsstat skal ha rett til å yte lovpålagt revisjon uten at det kan stilles ytterligere krav til revisoren enn at vedkommende enten må gjennomgå en prøvetid eller en egnethetstest som definert i direktiv 2006/36/EF. Prøvetiden kan ikke utgjøre mer enn tre år, og egnethetstesten skal ikke gå lenger enn å teste revisorens kunnskap om nasjonale lover og forskrifter av betydning for revisjonsutøvelsen.
 • Uavhengighetskrav (artikkel 22a og artikkel 22b)
  Det stilles nærmere spesifiserte karantenekrav før en ansvarlig revisor kan ansettes eller inneha verv i en tidligere revisjonsklient. Videre er det vedtatt krav til at det skal foretas en uavhengighetsvurdering før et revisjonsoppdrag aksepteres eller fortsettes.
 • Krav til intern organisering (artikkel 24a)
  Direktivet oppstiller detaljerte krav til hvilke interne retningslinjer, rutiner og prosedyrer som skal etableres av revisor eller et revisjonsselskap.
 • Anvendelse av internasjonale revisjonsstandarder (ISA) (artikkel 26)
  Kommisjonen er gitt fullmakt til å vedta om - og eventuelt hvilke, internasjonale revisjonsstandarder (ISA) som skal anvendes i EU under visse vilkår. Dersom Kommisjonen har vedtatt at slike standarder skal gjelde, plikter medlemslandene å sørge for at disse følges så langt de er i samsvar med kravene i direktivet og den foreslåtte forordningen. For revisjonen av små og mellomstore foretak, legger endringsdirektivet til grunn at landene skal sikre at anvendelsen av ISA'ene tilpasses foretakenes størrelse og omfang.
 • Forbud mot "Big 4"-klausuler (artikkel 37)
  Det skal ikke være anledning for tredjeparter, for eksempel banker i låneavtaler, å ha kontraktsklausuler om hvilke(n) revisor(er) en revisjonspliktig kan velge.

Direktivet og forordningen er nærmere beskrevet i NOU 2017:15 Revisorloven – Forslag til ny lov om revisjon og revisorer

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen i nasjonal rett krever lovendring. Gjennomføringen av det ny direktivet og forordningen er utredet i NOU 2017:15 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-av-nou-2017-15-revisorloven/id2569420/)

Utredningen var på høring mellom 4. september 2017 og 4. desember 2017. Utredningen og høringsmerknadene følges opp av Finansdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Se omtale i NOU 2017:15. Økonomiske og administrative konsekvenser vil vurderes nærmere av Finansdepartementet som del av oppfølgingen av utredningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsaktene er vurdert av revisorlovutvalget i NOU 2017:15. Utredningen har vært på høring. Finansdepartementet vil følge opp utredningen og høringsmerknadene med sikte på å fremme en proposisjon til Stortinget om endringer av norsk revisorlovgivning.

Hvilket spesialutvalg har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel?

Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)778
Rettsaktnr.: 2014/56/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/43/EC
Celexnr.: 32014L0056

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2014
Frist returnering standardskjema: 15.07.2014
Dato returnert standardskjema: 08.04.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.09.2017
Høringsfrist: 04.12.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen