Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flyfrakt og post

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2014) 1200 av 5. mars 2014 som endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet så langt det gjelder flyfrakt og post

Commission Implementing Decision C(2014) 1200 of March 5th 2014 amending Commission Implementing Decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Beslutningen gjelder fra den datoen medlemslandene mottok underretning om beslutningen.          

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.  På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 og i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

Rettsakten endrer beslutning 2010/774/EU så langt det gjelder flyfrakt og post som fraktes fra tredjeland til EU. Da innholdet i beslutningen er konfidensielt, gjøres det ikke nærmere rede for detaljene i dette.

Merknader

Beslutningen er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Forslag til nytt regelverk utfyller beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Beslutningen kan få mindre administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet og norske flyselskap som flyr frakt eller post fra tredjeland til EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært behandlet i spesialutvalget for transport, og den har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Forslag til nytt regelverk utfyller beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det anses ikke å være behov for tilpassningstekst. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/1200
Basis rettsaktnr.: 0300/2008/EF
Celexnr.: 32014D1200

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2014
Frist returnering standardskjema: 28.04.2014
Dato returnert standardskjema: 11.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 233/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.11.2014

Lenker

Til toppen