Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning 285/2014 om OTC-derivater med ekstraterritoriale effekter

Delegert kommisjonsforordning (EU) Nr (285/2014) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning innenfor Unionen og for å hindre omgåelse av regler og forpliktelser

Commission delegated regulation (EU) No 285/2014 of 13 February 2014 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on direct, substantial and foreseeable effect on contracts within the Union and to prevent the evasion of rules and obligations.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Hovedrettsakten EMIR (forordning (EU) No 648/2012) gir regler om clearingplikt for OTC-derivater og rapporteringsplikt for derivathandler til transaksjonsregistre. Videre gir EMIR foretaksregler om sentrale motparter og transaksjonsregistre. EMIR hovedrettsakten er gjennomført i verdipapirhandelloven § 13-1 og ble satt i kraft i juli 2017. 

Delegert kommisjonsforordning er gitt i medhold av forordning (EU) No 648/2012 (EMIR) art. 4 og fastsetter når en OTC-derivatkontrakt anses å ha en direkte, vesentlig og over­skuelig virkning i EU, og i hvilke tilfeller det er nødvendig eller hensiktsmessig å forhindre omgåelse av regler og plikter som følger av EMIR. I disse tilfellene omfattes de aktuelle OTC-derivatkontraktene av EMIRs bestemmelser om clearingplikt og krav til risikoreduserende tiltak. I fortalen er det angitt at kommisjonsforordningen bør få anvendelse på nærmere definerte OTC-derivatkontrakter inngått av enheter i tredjeland hvor rettslig-, tilsyns- og håndhevingsmessig rammeverk ikke er erklært ekvivalent med EUs regelverk.

En OTC-derivatkontrakt anses å ha en direkte, vesentlig og overskuelig virkning i EU når minst en enhet etablert i tredjeland benytter en garanti som stilles av en finansiell motpart etablert i EU. Det er stilt et minstekrav til størrelsen på garantiens nominelle verdi og til det prosentvise engasjementet for garantisten. Det er videre fastsatt regler om kontraktenes virkning i EU ved forhøyelse eller nedsettelse av garantien eller dersom inngåtte kontrakter på et senere tids­punkt blir omfattet av en garanti. OTC-derivat­kontrakter inngått gjennom EU-filialene av to enheter som er etablert i tredjeland anses også å ha slik virkning i EU, forutsatt at disse enhetene ville vært å betrakte som finansielle motparter dersom de hadde vært etablert i EU.

En OTC-derivatkontrakt anses å være inngått for å omgå en eller flere bestemmelser i EMIR dersom kontrakten som helhet er inngått på en slik måte at det primære formål er å unngå anvendelsen av bestemmelsene i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever forskriftsendring for å gjennomføres i nasjonal rett. EMIR hovedrettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nasjonal rett i 2016. Gjennomføringsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 13 ble satt i kraft i juli 2017. Det er hjemmel i vphl. § 13-1 til å fastsette de tilhørende nivå 2 rettsaktene til hovedrettsakten EMIR i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Standarden følges allerede i praksis av foretakene og forskriftsendring vil derfor ikke innebære økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til behandling i Finanstilsynet, Finansdepartementet og har vært behandlet i spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

EMIR hovedrettsakten virker ikke skikkelig uten de delegerte kommisjonsforordninger som gir det nærmere innholdet og detaljene i kravene som settes i EMIR. Det er derfor en stor fordel at rettsakten nå forventes innlemmet i EØS-avtalen ved utløpet av mai 2018 og deretter forventes gjennomført i nasjonal rett i forskrift til verdipapirhandelloven § 13-1.

Vurdering


Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)792
Rettsaktnr.: 285/2014
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32014R0285

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2014
Frist returnering standardskjema: 02.05.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen