Overgangsordninger, Kroatia

Gjennomføringsbestemmelse av 14. juni 2013 som fastsetter overgangsordninger for enkelte animalske produkter som dekkes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og som har blitt innført fra tredjeland til Kroatia før 1. juli 2013

Commission Regulation Decision of 14 June 2013 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 og the European Parliament and of the Council introduced into Croatia from third countries before 1 July 2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter overgangsordninger for Kroatia, når det gjelder omsetning av enkelte animalske produkter. Formålet er å underlette Kroatias etterlevelse av forordning (EF) nr. 853/2004 etter inntredelse i unionen fra 1. juli 2013.

Rettsakten gjelder for produkter som oppfyller følgende krav:

- omfattes av forordning (EF) nr. 853/2004

- ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 853/2004

- ble innført fra tredjeland til Kroatia før 1. juli 2013

For disse animalske produktene er håndteringen ulik, avhengig av om produktet ble frigitt for fri omsetning i Kroatia før 1. juli 2013 eller ikke:

- Animalske produkter som ble frigitt for fri omsetning før 1. juli 2013 skal ha et nasjonalt stempel og kan kun omsettes på det nasjonale marked. I tillegg skal disse animalske produktene ikke håndteres av virksomheter som er godkjente til levering av produkter til andre EU-medlemsland.

- Animalske produkter som ikke ble frigitt for fri omsetning før 1. juli 2013, kan omsettes på det nasjonale marked frem til 30. juni 2014.

- Animalske produkter som ikke blitt frigitt på det nasjonale marked før 30. juni2014, skal destrueres under myndighetens kontroll.

Frem til 1. juli 2014 kan Kroatia i tillegg eksportere animalske produkter til tredjeland, under forutsetting at forsendelsen er forseglet av kompetent myndighet, at forseglingen kontrolleres ved utgang ur Kroatia og at forsendelsen ikke krysser grensen til et annet EU-medlemsland.

Medlemslandene skal, gjennom nødvendige kontroller, sikre at de animalske produktene nevnt oven ikke omsettes i EU.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge skal bidra til å sikre at de animalske produktene nevnt ovenfor ikke omsettes på det indre marked. Dette kan innebære ekstra utgifter for tilsynet, i forbindelse med kontroll av produkter importert fra Kroatia. Det er uklart om dette vil gi økte økonomiske eller administrative byrder.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten underletter Kroatias inntredelse i EU og anses derfor som både EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er en del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2013)0291
Rettsaktnr.: 291/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0291

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2014
Frist returnering standardskjema: 28.05.2014
Dato returnert standardskjema: 18.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker