Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Parasittkontroll rundfisk

Utkast til kommisjonsforordning (EU) No .../...av xxx som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning(EF) nr 853/2004 når det gjelder parasitter i rundfisk

Draft commission regulation (EU) No .../... of XXX amending Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the Parliament and of the Council as regards endopaparasites in un-gutted fishery products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken er under utarbeidelse i arbeidsgruppe under Europakommisjonen.

Det har ikke blitt fremmet nytt forslag etter forslag utarbeidet til arbeidsgruppemøtet 27. juni 2013.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, har bestemmelser om parasitter i vedlegg III avsnitt VIII kapittel V bokstav D. Bokstav D foreslås endret på to punkter.

Del D første punktum bestemmer at "Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal sikre at fiskerivarer har gjennomgått en visuell kontroll med det formål å påvise synlige parasitter før de omsettes." Dette kravet gjelder for alle driftsansvarlige for næringsmiddelvirksomhet før fisken overlates til neste ledd i kjeden på grunn av definisjonen av "omsetning" i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 artikkel 3 punkt 8). Bestemmelsen foreslås endret slik at driftsansvarlige for primærproduksjonen ikke trenger å utføre visuell parasittkontroll når fersk rundfisk omsettes hel og uten forsinkelse.  Isteden må den visuelle kontrollen uten forsinkelse utføres av den driftsansvarlige for næringsmiddelvirksomhet som sløyer fisken. Forslaget er begrunnet med at gjeldende krav om visuell kontroll i alle ledd skaper problemer for småskalafiskere som selger fangsten sin rund i markeder mv.

Del D andre punktum bestemmer at "De skal ikke omsette fiskerivarer til konsum som er tydelig angrepet av parasitter."  Denne delen av forslaget gjelder tidspunktet for rensing av fisken slik at produktet blir "ikke tydelig angrepet av parasitter". Det foreslås at rensing kan skje av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som tiner produktet for å videreforedle/prossesere produktet. Denne bestemmelsen vil da være en spesialregel som er ment å gå foran bestemmelsen i forordning (EF) 852/2004 vedlegg II kapittel IX punkt 1, som blant annet bestemmer at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak ikke skal akseptere råvarer forurenset av parasitter i en slik grad at sluttproduktet ikke er egnet til konsum.

På arbeidsgruppemøtet 27. juni 2013 foreslo Norge som alternativ følgende setning: "Removel of parasites shall, when such removal is necessary, be done at any stage before placing on the market for human consumption."

Vurdering

Uavhengig av hvilke endringsalternativ man faller ned på, bør hensynet bak endringen være at fersk fisk ikke når frem til konsumenten når den er tydelig angrepet av parasitter. Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen