Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddel - Methiocarb vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 187/2014 av 26. februar 2014 om endring av forordning (EU) nr 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det virksomme stoffet methiocarb

Commission Implementing Regulation (EU) No 187/2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance Methiocarb

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 27.02.2014.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Methiocarb  er godkjent som virksomt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen ble imidlertid gitt med forbehold om innsending av ytterligere dokumentasjon innen en gitt frist. De nye opplysningen som er sendt inn er ikke tilstrekkelige til å utelukke en høg risiko for fugler, pattedyr og leddyr som ikke er målorganismer. Forordningen innfører derfor nye restriksjoner på bruk og fjerner tillatelse til å bruke stoffet i sneglemidler. Stoffet er  oppført i liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011, og denne forordningen endrer innholdet i denne oppføringen. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning.

Merknader

Listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel (direktiv 91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Dette stoffet er vurdert etter de gamle reglene (direktiv 91/414).

Rettslige konsekvenser

Ny forskrift om plantevernmiddel, som foreslår implementering av EU-regelverket for plantevernmiddel var på høring våren 2012.  Det pågår nå en prosess i forhold til innlemmelse av dette EU-regelverket i EØS-avtalen.  Denne forordningen vil kreve en mindre endring av den nye forskriften ved at listen over godkjente virksomme stoff blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenkling, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten, SCFCAH Plant Protection Products - Pesticides Legislation. Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Metiokarb finnes i godkjent hobbypreparat (klar-til-bruk) i Norge, men har tidligere også vært godkjent til yrkesbruk. Som sprøytemiddel ble det trukket av importør i 2009 og som sneglemiddel ble det trukket av Landbrukstilsynet i 1996.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 187/2014
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32014R0187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.02.2014
Frist returnering standardskjema: 10.04.2014
Dato returnert standardskjema: 03.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen