Plantevernmiddelrester fo. 289/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 289/2014 av 21. mars 2014 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av foramsulfuron, azimsulfuron, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, klorprofam og thiobencarb i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 289/2014 of 21 March 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for foramsulfuron, azimsulfuron, iodosulfuron, oxasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamocarb, bifenazate, chlorpropham and thiobencarb in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for foramsulfuron, azimsulfurone, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, propamokarb, bifenazat, klorprofam og thiobencarb i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for stoffene foramsulfuron, azimsulfurone, jodsulfuron, oksasulfuron, mesosulfuron, flazasulfuron og imazosulfuron er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, vedlegg II og del B av vedlegg III.

MRL for propamokarb er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, del A av vedlegg III.  Restdefinisjon for thiobenkarb er oppført i vedlegg V.

Endringene skjer på bakgrunn av artikkel 12 vurderinger av de aktuelle stoffene der EFSA har revurdert allerede fastsatte MRLer for stoffene. For flere av stoffene anbefalte EFSA lavere MRLer for enkelte produkter eller produktgrupper, mens andre MRLer ble vurdert å kunne beholdes. Enkelte MRLer  fastsettes høyere (gjelder et mindre antall MRLer). LOQ settes lavere for flere produktgrupper og dette gir lavere MRLer. For noen bestemte produktgrupper settes LOQ i noen tilfeller høyere. De fleste av endringene innebærer lavere MRLer. Med unntak av MRL for propamokarb i salat der EFSA har vurdert mulig helsefare med hensyn til inntak for nåværende MRL gis det en overgangsordning for disse endringene.

Ikraftredelse i EU og overgangsordning :

Endringene i MRL i denne forordningen skal gjelde i EU fra 11. oktober 2014. Dersom forordningen er tatt inn i norsk rett på det tidspunktet vil MRLene gjelde også i Norge fra 11.oktober 2014 eller eventuelt fra den datoen forordningen tas inn i norsk rett. For produkter produsert før 11. april 2014 kan tidligere grenseverdiene for stoffene før disse endringene blir gjeldende fortsatt brukes.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 289/2014

For propamokarb ble flere MRLer som tidligere var fastsatt endret til å være midlertidige MRLer på grunn av at det ble vurdert å være mangelfull dokumentasjon når det gjelder restforsøk. Midlertidige MRLer innebærer krav om ytterligere dokumentasjon før ny revurdering etter 2 år.

FORAMSULFURON (N)

LOQ endret fra 0,01* til 0,02* mg/kg for produktgruppene trenøtter, urter og oljefrø og oljefrukter. MRL satt ved LOQ for disse, ingen fastsatte MRLer over kvantifiseringsgrensen for disse gruppene. MRL for mais (korn) på 0,01* mg/kg fikk en fotnote om manglende analysemetoder. Det er oppført MRLer for animalske produkter ved LOQ.

AZIMSULFURON

MRLer ved LOQ (kvantifiseringsgrensen for stoffet). LOQ settes lavere for alle vegetabilske produktgrupper unntatt urter. For animalske produkter er MRLer ved LOQ fastsatt til 0,02 * mg/kg for alle produkter unntatt honning (0,05* mg/kg). Endringene innebærer lavere MRLer.

JODSULFURON (N) restdefinisjon: jodsulfuron-metyl (sum av jodsulfuron-metyl og dets salter uttrykt som jodsulfuron-metyl).

Det er ikke fastsatt noen MRLer over LOQ for stoffet. Endringene innebærer at LOQ (MRL) settes lavere for flere produktgrupper. Det er også oppført MRLer som er fastsatt ved LOQ for animalske produkter. Endringene innebærer lavere MRLer.

OKSASULFURON

Ingen fastsatte MRLer over LOQ for stoffet. Endringene innebærer at LOQ (MRL) er fastsatt lavere for samtlige produktgrupper. Det blir oppført MRL ved LOQ for noen flere animalske produktgrupper ved LOQ (unntatt honning er disse ved 0,01* mg/kg).

MESOSULFURON (N), restdefinisjon; mesosulfuron-metyl uttrykt som mesosulfuron

Det er ingen fastsatte MRLer over LOQ for stoffet. LOQ (MRL) settes litt høyere for produktgruppene trenøtter, urter, te, kaffe, urteteer og kakao, humle (tørket) og krydder samt for produktet oliven til oljeproduksjon.

FLAZASULFURON

LOQ (MRL ved LOQ) fastsettes lavere for produktgruppene sitrusfrukter, oljefrø og oljefrukter og korn. LOQ (MRL ved LOQ) for produktene borddruer og vindruer er fastsatt lavere. LOQ (MRL ved LOQ) fastsettes høyere for  produktene urter, kaffe, te, urtete og kakao, humle tørket og oliven. MRLer for animalske produkter (landdyr) som er ved LOQ er oppført. Når MRL for bordoliven slettes (se under) er det ikke fastsatt MRLer over LOQ for stoffet.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 289/2014 (mg/kg)

Bordoliven

0,02

0,01* (ft)

IMAZOSULFURON

LOQ (MRL ved LOQ) fastsettes litt høyere for produktgruppene trenøtter, urter, oljefrø og oljefrukter, te, kaffe, urteteer og kakao, humle (tørket) og krydder. Det er oppført MRL ved LOQ for animalske produkter fra landdyr.

PROPAMOKARB (N)

LOQ er fastsatt lavere mange produktgrupper, og for produkter der det ikke er fastsatt MRL over LOQ innebærer det lavere MRL. For noen få produktgrupper settes LOQ høyere.  For Fotnote (ft) på noen MRLer under, det er her vurdert å være manglende dokumentasjon og at MRL derfor er fastsatt som midlertidig.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 289/2014 (mg/kg)

Grapefrukt, sitron, lime, mandariner og andre (sitrusfrukter)

10

0,01*

Epler og pærer

10

0,01*

Poteter

0,5

0,3

Tropiske rot og knollgrønnsaker

0,5 og 10

0,01*

Gulerøtter og neper

10

0,01*

Knollselleri

0,2

0,01*

Pepperrot og rotpersille

0,5

0,01*

Reddiker

10

3

Hvitløk

10

0,01*

Kepaløk

10

2

Sjalottløk

2

0,01*

Tomater og auberginer

10

4

Paprika (inkludert chillipepper)

10

3

Okra og andre (Solanacea)

10

0,01*

Gresskarfamilien spiselig skall (gruppe), kjempegresskar og andre (gresskarfamilien, uspiselig skall)

10

5

Sukkermais

2

0,01*

Andre fruktbærende grønnsaker

10

0,01*

Brokkoli

10

3

Andre (blomsterkål)

10

0,01*

Rosenkål

10

2

Hodekål

10

0,7

Andre (hodekål), kinakål og andre (bladkål)

10

0,01*

Knutekål

10

0,3

Vårsalat og karse

30

20 (ft)

Salat (EFSA sin Reasoned opinion  konkluderer med mulig helsefare (nåværende MRL), det gis derfor ikke overgangsordning for disse).

50

40

Bredbladet endive

10

20 (ft)

Andre (salat og andre salatplanter herunder Brassica)

20

0,01*

Spinat

30

40

Portulakk

20

0,01*

Bladbete og andre (spinat og lignende blader)

10

0,01*

Vinblader

30

0,01*

Brønnkarse

5

0,01*

Salatsikori

10

15

Bønner med belg (LOQ settes ned for gruppen belgfrukter, denne MRL opprettholdes, men ikke lenger ved LOQ).

0,1*

0,1

Hageselleri og purre

10

0,01*

BIFENAZAT, THIOBENCARB og KLORPROFAM (N)

EFSA har for disse stoffene foreslått å endre restdefinisjonen for stoffene. For disse stoffene har EU RL (referanselaboratorium) identifiserte at det mangler kommersielt tilgjengelige standarder.

Endring av restdefinisjoner kan gi endringer i analysemetoder. Ingen endringer av MRL for disse stoffene nå, MRLene for disse stoffene vil revurderes på et senere tidspunkt.

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Foramsulfuron (fôrmais), jodsulfuron (korn inkl. fôrmais), mesosulfuron (korn) , propamokarb (potet), bifenazat (tomat, agurk, jordbær) og klorprofam (potet) er godkjent for bruk i Norge. Godkjent bruk beskrevet i parentes.

Forordningen innebærer også endringer i restdefinisjonen for stoffene bifenazat, thiobencarb og klorprofam. Endringer i restdefinisjon har betydning for analysemetoder ved kontroll og kan også gi behov for å utføre nye restforsøk samt nye beregninger av MRLer. Restdefinisjon for virksomme stoffer angir hva som skal tas med i beregningen (f.eks hvilke metabolitter) og det har betydning for beregning av analysesvar for sammenligning mot fastsatte grenseverdier.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endingene ved implementering av denne forordningen vil hovedsakelig gi lavere grenseverdier for de aktuelle stoffene. Nye grenseverdier i denne forordningen gjelder ikke før fra 11. oktober 2014 i EU. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 289/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0289

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2014
Høringsfrist: 22.08.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: