Forsiden

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 364/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 364/2014 av 4. april 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam, kreoksim-metyl, spirotetramat og tiakloprid i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat and thiacloprid in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam, kreoksim-metyl, spirotetramat og tiakloprid i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for stoffene kreoksim-metyl og tiakloprid er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 vedlegg II og del B av vedlegg III.

MRL for fenpyroksimat, flubendiamid, isopyrazam og spirotetramat er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, del A av vedlegg III.

Endringene i MRLer har vært vurdert av EFSA og EU på bakgrunn av søknader etter artikkel 6 i forordning (EF) nr. 396/2005. Endringene innebærer at det er fastsatt MRLer på bakgrunn av bruk av plantevernmidlene i flere kulturer. Noen allerede fastsatte MRLer har blitt fastsatt noe høyere enn tidligere på bakgrunn av søknader og ny dokumentasjon.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 364/2014

FENPYROKSIMAT (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 364/2014 (mg/kg)

Bjørnebær og bringebær

1

1.5

Paprika (chilipepper)

0.2

0.3

Bønner (med belg)

0.2

0.7

FLUBENDAMID

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 364/2014 (mg/kg)

Jordbær

0.01*

0.2

ISOPYRAZAM

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 364/2014 (mg/kg)

c) andre rot og knollvekster, unntatt sukkerbete (gruppe)

0.01*

0.2

Paprika (chillipepper)

0.01*

0.09

Gresskarfamilien, spiselig skall

0.01*

0.06

Gresskarfamilien, uspiselig skall

0.01*

0.07

KREOKSIM-METYL

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 364/2014 (mg/kg)

Azarol

0.05*

0.9

SPIROTETRAMAT (N). Restdefinisjonen inkluderer 4 metabolitter.

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 364/2014 (mg/kg)

Jordbær

0.1*

0.4

Bordoliven

0.1*

4

Bananer

0.1*

0.6

Ananas

0.1*

0.3

Sjalottløk

0.1*

0.4

TIAKLOPRID (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 364/2014 (mg/kg)

Spinat og bladbete

0.02*

0.15

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Plantevernmidlene fenpyroksimat (bringebær og kirsebær), spirotetramat (frukt, kålvekster, salat og agurk) og tiakloprid (grønnsaker, raps, ryps og korn) er godkjent i Norge. Endringene vil ikke ha betydning for norsk bruk.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endringene innebærer høyere MRLer i de aktuelle produktene, men det er veldig få MRLer som endres for hvert stoff i denne forordningen. Mange av disse MRLene har tidligere vært ved kvantifiseringsgrensen (LOQ).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 364/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0364

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2014
Frist returnering standardskjema: 05.06.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2014
Høringsfrist: 22.08.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker