Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 398/2014

Kommisjonsforordning (EU) nr. 398/2014 av 22. april 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av benthiavalikarb, cyazofamid, cyhalofop-butyl, forchlorfenuron, pymetrozin og silthiofam i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) No 398/2014 of 22 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for benthiavalicarb, cyazofamid, cyhalofop-butyl, forchlorfenuron, pymetrozine and silthiofam in or on certain products.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for benthiavalikarb, cyazofamid, cyhalofop-butyl, forchlorfenuron, pymetrozin og silthiofam i eller på visse næringsmidler og fôrvarer.

MRL for stoffene cyazofamid, cyhalofop-butyl, pymetrozin og silthiofam er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 vedlegg II og del B av vedlegg III.

MRL for benthiavalikarb og forklorfenuron er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005, del A av vedlegg III.

Teknisk endring av navn på aktivt stoff fra florchlorfenuron til forchlor-fenuron (engelske navn).

Endringene skjer på bakgrunn av artikkel 12 vurderinger av de aktuelle stoffene der EFSA har revurdert allerede fastsatte MRLer for stoffene. EFSA anbefalte lavere MRLer for enkelte produkter/produktgrupper mens andre MRLer ble vurdert å kunne beholdes eller også fastsettes høyere.

Det er bestemt å gi en overgangsordning for produkter produsert før13. november 2014 for alle MRLene unntatt MRL for pymetrozin i bredbladet endiv. Overgangsordningen gjelder ikke MRL for pymetrozin i bredbladet endiv fordi EFSA vurderte at nåværende MRL er fastsatt for høyt med hensyn til folkehelse.  Forordningen skal gjelde i EU fra 13. november 2014. Endringene vil gjelde også i Norge fra samme dato dersom forordningen er gjennomført i norsk rett på det tidspunktet.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, Section Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 398/2014

BENTHIAVALIKARB Restdefinisjon Benthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and diastereomers (KIF-230 R-L and KIF-230 S-D)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 398/2014 (mg/kg)

Borddruer og vindruer

0.2

0.3

poteter

0.05

0.02*

For poteter foreslo EFSA og endre restdefinisjonen og sette MRL lavere. MRL for agurk ble fastsatt som midlertidig MRL pga mangelfull dokumentasjon. LOQ ble endret for noen produktgrupper og MRLer (ved LOQ) ble oppført for animalske produkter fra landdyr (unntatt honning MRL ved 0,01*mg/kg).

CYAZOFAMID (N)

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 398/2014 (mg/kg)

Borddruer og vindruer

0.5

0.9

Tomater

0.2

0.6 (ft)

Gresskarfamilien, spiselig skall

0.1

0.2 (ft)

Gresskarfamilien, uspiselig skall

0.1

0.15 (ft)

Fotnoter om midlertidige MRLer er satt på grunn av manglende dokumentasjon med hensyn til restforsøk. LOQ ble endret for enkelte produktgrupper og produkter.

CYHALOFOP-BUTYL (sum av cyhalofop-butyl og frie syrer herav)

Det er ikke fastsatt noen MRLer over LOQ. LOQ endres for enkelte produktgrupper, LOQ litt høyere for noen produkter (avhengig av produktegenskaper og tilgjengelige analysemetoder) og lavere for enkelte produkter. Det ble fastsatt MRLer ved LOQ for animalske produkter fra landdyr.

FORKLOR-FENURON

Det er ikke fastsatt noen MRLer over LOQ. Endringene består i at LOQ fastsettes lavere for flere produktgrupper og dette medfører lavere MRL for disse produktene.

PYMETROZIN

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 398/2014 (mg/kg)

Kastanjer, hasselnøtter, valnøtter

0.02*

0.05

Aprikos og fersken

0.05

0.03 (ft)

Jordbær

0.5

0.3 (ft)

Blåbær

0.02*

0.7 (ft)

Solbær, hvitrips, rødrips og stikkelsbær

0.5

0.7 (ft)

Okra

1

0.02*

Paprika (chilipepper)

1

0.02*

Gresskarfamilien spiselig skall

0.5

1 (ft)

Gresskarfamilien uspiselig skall

0.2

0.3 (ft)

Blomsterkål

0.02*

0.03 (ft)

Rosenkål

0.02*

0.08*

Vårsalat, salat, vårkarse, salatsennep/ruccola og blader og spirer av Brassica

2

3 (ft)

Bredbladet endive, karse og sareptasennep

2

0.6

Andre (salat og andre salatplanter inklusive Brassica)

2

0.02*

Spinat og bladbete

0.4

0.6 (ft)

Urter (gruppe)

1 og 2

3 (ft)

Bønner uten belg, erter med belg, erter uten belg, linser og andre (belgfrukter friske)

1

0.02* (noen ft)

Hageselleri og fennikel

0.02*

0.04 (ft)

Bomullsfrø

0.05

0.03

Urteteer, røtter (vendelrot, ginsengrot, andre)

5

0.1*

Enkelte MRLer ble fastsatt som midlertidige grenseverdier som er markert med fotnoter på grunn av at det ble vurdert å være mangelfull dokumentasjon om restforsøk og lagringsstabilitet for disse produktene. LOQ ble endret for noen produktgrupper.

SILTHIOFAM

Det er ingen fastsatte MRLer over LOQ. LOQ ble fastsatt lavere for de fleste produktgrupper og det oppført MRLer ved LOQ for animalske produkter (fra landdyr).

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge, (ft) – fotnote satt ved midlertidige MRLer

Av disse plantevernmidlene er det bare cyazofamid som er godkjent i Norge. Godkjent norsk bruk omfatter agurk (gresskarfamilien spiselig skall) og potet. Endringene vil ikke påvirke godkjent norsk bruk.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produkter.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Nye grenseverdier i denne forordningen gjelder ikke før fra 13. november 2014 i EU. Forutsatt at denne forordningen tas inn i norsk regelverk innen det tidspunktet vil de nye grenseverdiene være gjeldene i Norge fra samme dato. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 398/2014
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32014R0398

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2014
Frist returnering standardskjema: 05.06.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.06.2014
Høringsfrist: 22.08.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.11.2014

Lenker

Til toppen