Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 481/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 481/2013 av 24. Mai 2013 som endrer forordning (EU) nr. 788/2012 når det gjelder antall prøver som skal tas ut og analyseres av Kroatia for plantevernmiddel/produkt kombinasjoner.

Commission Regulation (EU) No 481/2013 of 24 May 2013 adapting Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the number of samples to be taken and analysed by Croatia for the pesticide/product combinations.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon og Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 788/2012 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2013, 2014 og 2015. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel.

Kroatia er med virkning fra 1. januar 2014 oppført som medlemsland på tabell II i forordning  (EU) nr. 788/2012. Denne tabellen  viser minimum antall prøver som hvert av medlemslandene må ta av hvert produkt/stoff ved bruk av «single residue» eller «multi residue» analyser som del av koordinert felles flerårig kontrollprogram for rester av plantevernmidler .

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 7. juli 2009 nr. 1533 om et felles koordinert overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr. Siden rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten er en mindre endring av kontrollprogrammet for 2013-2015. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse- og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Denne rettsakten retter seg kun mot myndighetene i Kroatia. Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen har ingen direkte konsekvenser for norske myndigheter, privatpersoner eller virksomheter. Det vurderes derfor som unødvendig å sende denne på høring eller å informere spesielt om dette på Mattilsynets internettsider.  Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er del av Kroatia-pakken som det ikke er utstedt/returnert standardark på.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0481/2013
Basis rettsaktnr.: 0788/2012
Celexnr.: 32013R0481

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2014
Frist returnering standardskjema: 02.06.2014
Dato returnert standardskjema: 02.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen