Forsiden

Plattform for samarbeid mot svart/uformelt arbeid

Beslutning om å etablere en europeisk plattform for å takle arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a European Platform to enhance cooperation in tackling undeclared work

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2014

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rådets og Parlamentets beslutning om etablering av plattformen ble kunngjort 9. mars 2016, jf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0012.01.ENG.

Plattformen ble etablert gjennom et oppstartsmøte 27. mai 2016.

Beslutningen er EØS-relevant. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen på møte i EØS-komiteen 2. desember 2016. 

I samsvar med beslutningen vil Norge som EØS-land delta som observatør. Det foreligger ingen begrensninger på observatørenes muligheter til å delta i samarbeidet innenfor den europeiske plattformen. Det vil si at en kan delta i arbeidsgrupper som settes ned, samarbeidsinitiativer mellom land og i gjennomføringen av felles europeiske tiltak som holdningskampanjer mv. 

Arbeidstilsynet er gitt oppgaven med å representere Norge i plattformen. Arbeidstilsynet har organisert et samarbeid om oppfølgingen av plattformen mellom berørte etater. Det er også etablert en fast dialog med partene i arbeidslivet om oppfølgingen av dette europeiske samarbeidet.  

 Plattformen er konstituert med en representant for Kommisjonen som leder. Det holdes plenumsmøte hvert halvår. Det er fastsatt et arbeidsprogram for 2017-2018 fordelt på tre strategiske områder:

 • Samarbeid og felles handling
 • Gjensidig læring
 • Økt kunnskap

Lenke til nettstedet for plattformen: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen la 9. april 2014 fram et forslag om å etablere en europeisk plattform for å styrke samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene og andre berørte aktører for å bekjempe arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene (Svart arbeid eller uformelt arbeid, på engelsk "undeclared work"). Forslaget ble fremmet som grunnlag for en beslutning i EU-parlamentet og Rådet. Europaparlamentet behandlet saken i plenum 2. februar 2016. Rådet vedtok beslutningen i møte 24. februar 2016. Rådet og Parlamentets beslutning ble kunngjort 9. mars 2016. Plattformen ble etablert 27. mai 2016. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen på møte i EØS-komiteen 2. desember 2016. 

Deltakelse i plattformen er obligatorisk for alle medlemsstatene i EU. Det deltar en representant fra hver av medlemsstatene, en representant fra Kommisjonen og fire representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet på EU-nivå.

Som observatører deltar følgende: 

 • Representanter fra arbeidslivets parter på bransjenivå (14)
 • Eurofound (1)
 • EU-OSHA (Bilbao) (1)
 • ILO (1)
 • En representant fra hvert tredjeland i EØS-området (3)
 • Andre aktører, blant annet fra ulike EU-organer, kan inviteres som observatører etter behov. 

Plattformen skal bidra til å takle de sammensatte utfordringene med arbeid som ikke innrapporteres til myndighetene. Med begrepet "takle" menes å forebygge, avskrekke og bekjempe svart/uformelt arbeid, samt å fremme og oppmuntre til at arbeid innrapporteres til myndighetene. Utgangspunktet for plattformen er arbeid som i utgangspunktet er lovlig, men som ikke innrapporteres til offentlige myndigheter. Det vises til at definisjoner av hva som regnes som ikke-innrapportert arbeid vil variere mellom medlemsstatene. I beslutningen nevnes det særskilt at plattformen også skal omfatte arbeid som oppgis på feilaktig grunnlag. Et eksempel på dette er å oppgi at en er selvstendig næringsdrivende mens man egentlig er arbeidstaker. 

I beslutningsgrunnlaget slås det fast at hovedansvaret for å bekjempe svart/uformelt arbeid ligger hos den enkelte medlemsstat. Begrunnelsen for at det etableres en plattform på EU-nivå på dette området er at det gjelder utfordringer som er felles for alle land, og at sakene ofte går på tvers av landegrensene. Plattformen skal bidra til mer effektiv oppfølging på EU-nivå og fra nasjonale myndigheter, samtidig som de respektive nasjonale myndigheters kompetanse og framgangsmåte skal respekteres. Plattformen skal bidra til:

 • Å styrke samarbeidet mellom relevante myndighetsorganer i medlemsstatene og andre aktører for mest mulig effektivt å takle svart/uformelt arbeid i sine ulike former, samt urettmessig innrapportert arbeid.
 • Å forbedre kapasiteten hos medlemsstatenes ulike myndighetsorganer og aktører når det gjelder å takle de grenseoverskridende aspekter ved svart/uformelt arbeid, og på den måten bidra til like og rettferdige konkurranseforhold.
 • Å øke publikums oppmerksomhet om forhold knyttet til svart/uformelt arbeid og om behovet for egnede tiltak, og oppmuntre medlemsstatene til å styrke sin innsats. 

I samarbeidet gjennom plattformen skal det legges vekt på aktiviteter som gir økt kunnskap om temaet gjennom felles definisjoner, tilnærminger og kartlegginger, økt kunnskap om, og felles forståelse av, ulik praksis og systemer for å takle utfordringene, inkludert de grenseoverskridende aspektene. Videre skal en blant annet etablere virkemidler for effektiv deling av informasjon og erfaringer, for eksempel en kunnskapsbank med oversikt over tiltak som gjennomføres i medlemsstatene, utvikle verktøy som retningslinjer for håndheving av regelverk, beste praksis og deling av retningslinjer for tilsyn, samt fasilitere og støtte ulike former for samarbeid mellom medlemsstater og på den måten styrke deres kapasitet til å takle de grenseoverskridende sidene ved svart/uformelt arbeid. Det er ønskelig å fremme innovativ tilnærming, slik som utveksling av medarbeidere, felles bruk av databaser/opplysninger og felles aktiviteter, samt evaluere erfaringer med slikt samarbeid. Videre skal en undersøke muligheten for å gjennomføre et system med hurtig utveksling av informasjon og styrket informasjonsdeling, inkludert mulighetene for å bruke Internal Market Information System (IMI), utveksle erfaringer mellom nasjonale myndigheter når det gjelder bruken av EU-regelverk som er relevant for å takle svart/uformelt arbeid, utvikle og forbedre opplæringsmuligheter for relevante myndighetsorganer og utvikle felles opplæringstiltak, utveksle erfaringer når det gjelder samarbeid mellom ulike myndighetsorganer i medlemsstatene, og der det er relevant også i tredjeland, for å oppnå økt effektivitet i samarbeidet, organisere møter (peer reviews) for å følge framdriften i arbeidet med å takle svart/uformelt arbeid i medlemsstater som ønsker å delta i slike vurderinger, utveksle erfaringer når det gjelder rådgivning og informasjon til arbeidstakere, samt øke bevisstheten rundt problemene med svart/uformelt arbeid ved å gjennomføre felles aktiviteter som europeiske kampanjer og koordinerte strategier på regionalt eller EU-nivå, inkludert sektor/bransjevis tilnærming.

Det skal holdes minimum to årlige møter. Det kan settes ned ad hoc arbeidsgrupper for å arbeide med særskilte tema. Det skal etableres samarbeid med andre komiteer og ekspertgrupper på EU-nivå som har en kobling mot sakskomplekset. 

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Aktivitetene som igangsettes gjennom plattformen skal dekkes gjennom Progress-aksen av EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI). Norge deltar i dette samarbeidet. 

Rettslige konsekvenser

I beslutningsdokumentet vises det til i traktaten om den Europeiske unions funksjonsmåte (EUF-traktaten) artikkel 151, som inneholder mål om å fremme sysselsetting, forbedring av levestandard og arbeidsforhold og artikkel 153 om at EU skal støtte og utfylle medlemsstatenes aktiviteter når det gjelder arbeidsforhold og inkludering i arbeid.

Gjennomføringen av beslutningen i EØS-avtalen medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. 

Vurdering

Initiativet om å etablere en plattform for å bekjempe svart/uformelt arbeid var varslet gjennom tidligere meddelelser fra Kommisjonen. Arbeidslivets parter er blitt hørt om forslaget i to omganger. Sakskomplekset har i ulike former vært på den europeiske dagsorden opp gjennom årene. Kommisjonen begrunnet sitt forslag med at det skal bidra til bedre samarbeid mellom de aktuelle myndighetene på nasjonalt nivå, og utnytte den merverdi samarbeid på europeisk nivå kan gi gjennom erfaringsutveksling mellom landene og felles aktiviteter rettet mot grensekryssende virksomhet. Initiativet må også sees i sammenheng med andre tiltak i senere tid for å fremme et anstendig arbeidsliv og bekjempe sosial dumping, som gjennomføringen av Håndhevingsdirektivet til utsendingsdirektivet. Kommisjonen viste i sitt forslag også til at det i flere tilfeller kan være koblinger mellom misbruk av velferdsordninger, svart arbeid og sosial dumping, og at misbruk av eksisterende ordninger og regelverk skal slås hardt ned på. Tidligere innretning i arbeidet med å bekjempe svart/uformelt arbeid har lagt vekt på at det skal være en kombinasjon av forebyggende og håndhevende tiltak. De forebyggende tiltak ligger også inne i formålet for plattformen, men vektleggingen kan likevel synes å ligge på de håndhevende tiltakene og samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene.

Etter behandlingen i Europaparlamentet og Rådet ble det i enda større grad tydeliggjort at det er medlemsstatene som har ansvaret for å bekjempe svart/uformelt arbeid. Felles aktiviteter på et europeisk nivå kommer som en tilleggsverdi til dette, og kan ha særlig betydning for å styrke samarbeidet mellom land. Dette er det blitt lagt vekt på i den endelige beslutningen. 

I Norge er innsatsen mot svart økonomi, useriøse forhold i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet gitt høy prioritet. Regjeringen la i januar 2015 fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet, som ble revidert i februar 2017. Tiltakene i strategien er utformet etter dialog med partene i arbeidslivet. Det er etablert samarbeid mellom etater som politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Deltakelse og oppfølging av den europeiske plattformen er nevnt som et av tiltakene i regjeringens strategi. Arbeidstilsynet skal være observatør og følge opp dette på vegne av norske myndigheter, og vil etablere et samarbeid med berørte parter om oppfølgingen. Etter Arbeids- og sosialdepartementets vurdering er det stor grad av samsvar mellom de temaene som behandles i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og temaene som følges opp gjennom plattformen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2014)221
Rettsaktnr.: 2016/344/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 22.04.2016
Dato returnert standardskjema: 22.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 254/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker