Gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner

Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen gjelder krav om rapportering og åpenhet om ulike typer verdipapirfinansieringstransaksjoner, herunder utlån av verdipapirer og gjenkjøpsavtaler. Det overordnede formålet er å øke transparensen i de deler av finanssektoren som har en virkning på systemrisikoen, eller som kun skyldes regelarbitrasje, og å utvide regulering og overvåking slik at alle systemviktige finansielle institusjoner, instrumenter og markeder omfattes. Forslaget tar med det sikte på å møte den risiko som er avdekket ved verdipapirfinansieringstransaksjoner utenfor det ordinære banksystemet.

For både finansielle og ikke-finansielle motparter i verdipapirfinansieringstransaksjoner foreslås det pliktig rapportering til transaksjonsregistre. Detaljer om transaksjonen skal rapporteres senest dagen etter at transaksjonen er gjennomført. Forslaget inneholder krav til transaksjonsregister. ESMA tillegges myndighet til å godkjenne og til å tilbakekalle tillatelser til å operere transaksjonsregister, samt å gi sanksjoner. Forslaget inneholder videre krav til periodisk rapportering til investorer fra forvaltningsselskap for UCITS og AIFer og krav til informasjon i prospekt om inngåelse av verdipapirfinansieringstransaksjoner. Dessuten inneholder forslaget krav til motparter som er involvert i "rehypotecation".

Vurdering

Forordningen antas å være EØS-relevant.

Eventuelle kommende EØS-regler vil kreve lovendringer. Forslaget til forordning gir ESMA overnasjonal kompetanse, og kan derfor ikke innlemmes i EØS-avtalen før det er funnet en løsning på EØS -tilpasningen til EUs finanstilsynsmyndigheter. Se nærmere omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Lenke til OEIL: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0017(COD)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2365
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker