Gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner

Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er i kraft i EU og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Om forordningen og dens formål

Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner («STFR») fastsetter regler om gjennomsiktighet for såkalte verdipapirfinansieringstransaksjoner («securities financing transactions») og gjenbruk av sikkerheter. Verdipapirfinansieringstransaksjoner omfatter blant annet avtaler om utlån av finansielle instrumenter samt gjenkjøpsavtaler. Gjenbruk av sikkerheter vil si at den som har mottatt sikkerheten, bruker den i eget navn og for egen eller andre motparters regning, for eksempel ved å selge verdipapirene eller bruke dem selv som sikkerhet for egne forpliktelser.

Både ved verdipapirfinansieringstransaksjoner og ved gjenbruk av sikkerheter oppstår det en risiko for at de finansielle instrumentene og sikkerhetene ikke kan leveres tilbake som avtalt. Utlån av finansielle instrumenter og gjenkjøpsavtaler omtales gjenre som en del av risikoen i skyggebanksystemet («shadow banking»), det vil si kredittformidling utenfor det ordinære banksystemet. Formålet med forordningen er å redusere systemrisiko i markedet for verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk av sikkerheter.

Forordningen skal sikre at myndighetene får informasjon om risiko knyttet til slike verdipapirfinansieringstransaksjoner gjennom krav til transaksjonsregistre. Både finansielle og ikke-finansielle motparter i verdipapirfinansieringstransaksjoner pålegges rapporteringsplikt til slike registre. Etter forordningen skal også kompetente myndigheter ha kompetanse til å ilegge administrative sanksjoner ved overtredelse av regelverket.

Særlig om ESMAS kompetanse

ESMA tillegges myndighet til å godkjenne og til å tilbakekalle tillatelser til å operere transaksjonsregistre. I forbindelse med tilsyn av transaksjonsregistre skal ESMA etter forordningen artikkel 9 nr. 1 også under STFR kunne utøve myndigheten som følger av EMIR artikkel 61 til 68, 73 og 74. Under EMIR er denne myndigheten lagt til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for EØS/EFTA-landene. Tilsvarende løsning legges til grunn for STFR.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Finanstilsynet har, på oppdrag fra Finansdepartementet, utredet gjennomføringen av forordningen i norsk rett. Finansdepartementet hadde forslag til gjennomføring av forordningen på høring i 2019. Gjennomføring av forordningen forutsetter endringer i norsk rett. Finanstilsynet har foreslått at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven. Slik gjennomføring forutsetter endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og verdipapirforskriften.

Forordningen åpner i utgangspunktet ikke for nasjonale valg ved gjennomføringen, men det er opp til nasjonale myndigheter å utarbeide nærmere regler for administrative sanksjoner for overtredelse.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Finanstilsynet har utredet de administrative og økonomiske konsekvensene av gjennomføring av forordningen i norsk rett i sitt høringsnotat. Finanstilsynet viser til at gjennomføringen vil medføre administrative og økonomiske konsekvenser for finansielle og ikke-finansielle motparter som vil bli berørt av forslaget. Finanstilsynet peker samtidig på at rapporteringspliktene likevel ikke antas å bli omfattende. Tilsynet peker blant annet på at rapporteringspliktene i seg selv ikke anses som særlig omfattende, at mange av aktørene som blir berørt, i stor grad antas å være direkte eller indirekte eksisterende transaksjonsregistre samt at rapporteringsforpliktelsene kan delegeres.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond pålegges nye rapporteringsplikter og informasjonsplikter. Finanstilsynet viser til at de nye rapporterings- og informasjonspliktene er av samme karakter som allerede eksisterende plikter og må sees på som en utvidelse av disse

Tilsyn med at underlagte aktører overholder regelverket og rapportering til ESMA vil medføre en utvidelse av Finanstilsynets eksisterende oppgaver. Disse oppgavene vil kreve ressurser, og det må ventes at de nye oppgavene vil kunne kreve ressurser og medføre økte kostnader for Finanstilsynet.

Gjennomføring av forordningen vil trolig bidra til å sikre finansiell stabilitet. Ved at risikoen i markedet blir lavere, og ved at tilsynet blir mer effektivt, anslås det at forordningen vil bidra til å sikre finansiell stabilitet. Det vises også til EU-kommisjonens konsekvensanalyse av forordningen, se «Commission Staff Working Document; Impact Assessment, Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EU Credit Institutions and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on reporting and transparency of securities financing transactions», SWD/2014/030 final».

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas å være EØS-relevant.

Eventuelle kommende EØS-regler vil kreve lovendringer. Forslaget til forordning gir ESMA overnasjonal kompetanse, og kan derfor ikke innlemmes i EØS-avtalen før det er funnet en løsning på EØS -tilpasningen til EUs finanstilsynsmyndigheter. Se nærmere omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Lenke til OEIL: http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0017(COD)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2365
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R2365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker